INTEGRAL LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-04-18 godz. 10:43:53
Numer KRS: 0000423171
Numer REGON: 146157731
Numer NIP: 5252532532
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-06-06
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2023-07-10
Sygnatura akt[RDF/529214/23/647]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-06-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINTEGRAL LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-06-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-06-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-06-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2012-06-06 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica KARMELICKA nr domu 19 nr lokalu 39 kod pocztowy 00-168 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2012-06-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki125.04.2012 R., NOTARIUSZ JOANNA SZUMAŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA JOANNA SZUMAŃSKA, MONIKA STRUS-SIODŁOWSKA NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA, UL. BAGATELA 11 LOK. 4,00-585 WARSZAWA REP. A NR 1418/20122012-06-06 do dziś
205.07.2017R., REP. A NR 3720/2017, NOTARIUSZ MAŁGORZATA KRAKOWIECKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWA-WESOŁA, UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI UMOWY SPÓŁKI I PRZYJĘCIE TREŚCI UMOWY SPÓŁKI W NOWYM BRZMIENIU.2017-11-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-06-06 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-06-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDEMIDOWICZ2012-06-06 do dziś
2. ImionaRAFAŁ2012-06-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-06-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały190 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 95.000,00 ZŁ.2017-11-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-06-06 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaACTIVE INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-06-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1460125822012-06-06 do dziś
4. Numer KRS0000411752 2012-06-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały190 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 95.000,00 ZŁ.2017-11-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-06-06 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego200000,00 ZŁ2012-06-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-06-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2012-06-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEWONOWSKI2012-06-06 do dziś
2. ImionaMAREK2012-06-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-06-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2012-06-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-06-06 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDEMIDOWICZ2012-06-06 do dziś
2. ImionaRAFAŁ2012-06-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-06-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2012-06-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-06-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy149 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2012-06-06 do dziś
252 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2012-06-06 do dziś
352 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2012-06-06 do dziś
452 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH2012-06-06 do dziś
577 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2012-06-06 do dziś
677 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2012-06-06 do dziś
752 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2017-11-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.07.2013 okres 06.06.2012 - 31.12.20122013-08-27 do dziś
2data złożenia 07.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-14 do dziś
3data złożenia 01.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-17 do dziś
4data złożenia 25.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-06 do dziś
5data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-19 do dziś
6data złożenia 03.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
7data złożenia 11.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
8data złożenia 20.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-20 do dziś
9data złożenia 23.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-23 do dziś
10data złożenia 28.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-28 do dziś
11data złożenia 10.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-10 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-23 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-28 do dziś
3OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego106.06.2012 - 31.12.20122013-08-27 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-14 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-17 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-06 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-19 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-20 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-23 do dziś
10OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-28 do dziś
11OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-10 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu106.06.2012 - 31.12.20122013-08-27 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-14 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-17 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-06 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-19 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów