LA FINESTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-19 godz. 00:23:02
Numer KRS: 0000423159
Numer REGON: 101420675
Numer NIP: 7262649780
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-06-05
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2022-01-05
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/33132/21/105]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-06-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLA FINESTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-06-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-06-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-06-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2018-01-31 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica UL. WARSZAWSKA nr domu 92 kod pocztowy 91-503 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2018-01-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1REP. A NR 2084/2012 -24.05.2012 R. NOTARIUSZ ANNA BALD KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI2012-06-05 do dziś
2AKT NOT. Z DNIA 25.02.2013 R, REP. A NR 897/2013, NOT. ANNA BALD, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI - ZMIENIONO § 8 I § 9 UMOWY SPÓŁKI.2013-03-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-06-05 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-06-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIETESKA2012-06-05 do dziś
2. ImionaANNA2012-06-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-06-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały98 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4 900 ZŁ2013-09-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-06-05 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLIPIŃSKI2012-06-05 do dziś
2. ImionaCEZARY RADOSŁAW2012-06-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-06-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały97 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4 850 ZŁ2013-09-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-06-05 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKOMIAŁ2012-06-05 do dziś
2. ImionaMARCIN2012-06-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-06-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały97 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4 850 ZŁ2013-09-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-06-05 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego14600,00 ZŁ2013-09-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-06-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU ALBO PROKURENT SAMODZIELNIE.2012-06-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIETESKA2012-06-05 do dziś
2. ImionaANNA2012-06-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-06-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-06-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-06-05 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-06-05 do dziś
247 79 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-06-05 do dziś
347 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2012-06-05 do dziś
446 15 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH2012-06-05 do dziś
546 38 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI2012-06-05 do dziś
646 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW2012-06-05 do dziś
746 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO2012-06-05 do dziś
846 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2012-06-05 do dziś
947 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-06-05 do dziś
1045 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2020-11-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 16.08.2013 okres 24.05.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-10 do dziś
2data złożenia 04.12.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-08 do dziś
3data złożenia 06.12.2019 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-12-06 do dziś
4data złożenia 06.12.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-12-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego124.05.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-10 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-08 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-12-06 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-12-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu124.05.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-10 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-08 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-12-06 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-12-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów