JK - INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-02-08 godz. 14:08:39
Numer KRS: 0000423136
Numer REGON: 122586451
Numer NIP: 6832079541
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-06-06
Ostatni wpis Nr wpisu29Data dokonania wpisu2022-09-30
Sygnatura akt[RDF/432170/22/815]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-06-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaJK - INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-03-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-06-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-06-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat WIELICKI gmina GDÓW miejscowość MARSZOWICE2021-08-12 do dziś
2. Adresmiejscowość MARSZOWICE nr domu 272 kod pocztowy 32-420 poczta MARSZOWICE kraj POLSKA 2021-08-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 27.04.2012 R., REPERTORIUM A NR 984/2012, NOTARIUSZ KATARZYNA DEMBOWSKA-KRÓL Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU, UL. RYNEK 35.2012-06-06 do dziś
230.01.2017 R., REP. A NR 307/2017, NOTARIUSZ DARIUSZ PAWLUS, KANCELARIA NOTARIALNA AGNIESZKA MIKUŁOWSKA-KRUPSKA DARIUSZ PAWLUS S.C., ZMIANA DOTYCZY §2 I §5 UMOWY SPÓŁKI2017-03-03 do dziś
329.03.2021R. REP. A NR 1373/2021 NOTARIUSZ AGNIESZKA MIKUŁOWSKA-KRUPSKA KANCELARIA NOTARIALNA W NIEPOŁOMICACH. ZMIANA - § 3 01.06.2021R. REP. A 2538/2021 NOTARIUSZ AGNIESZKA MIKUŁOWSKA-KRUPSKA KANCELARIA NOTARIALNA W NIEPOŁOMICACH. ZMIANA - § 52021-08-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-06-06 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-06-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKALETA2012-06-06 do dziś
2. ImionaJACEK2012-06-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-06-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały182 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 182.000 ZŁ2016-07-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-06-06 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego200000,00 ZŁ2012-06-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-06-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuGDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU. GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAZDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2012-06-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKALETA2018-02-01 do dziś
2. ImionaJACEK2018-02-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-02-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-02-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-02-01 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoKALETA2020-11-26 do dziś
2. ImionaMIKOŁAJ JACEK2020-11-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-11-26 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMODZIELNA2020-11-26 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2015-08-05 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy195 22 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ SPRZĘTU UŻYTKU DOMOWEGO I OGRODNICZEGO2017-03-03 do dziś
243 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2017-03-03 do dziś
343 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2017-03-03 do dziś
447 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2017-03-03 do dziś
546 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2017-03-03 do dziś
646 72 Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI2017-03-03 do dziś
746 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2017-03-03 do dziś
835 30 Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2017-03-03 do dziś
933 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2017-03-03 do dziś
1043 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2021-08-12 do dziś
1143 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2021-08-12 do dziś
1281 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2021-08-12 do dziś
1346 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2021-08-12 do dziś
1427 40 Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO2021-08-12 do dziś
1533 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2021-08-12 do dziś
1633 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2021-08-12 do dziś
1743 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2021-08-12 do dziś
1835 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2021-08-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.07.2013 okres 2012 ROK2013-07-31 do dziś
2data złożenia 14.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-28 do dziś
3data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-04 do dziś
4data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-28 do dziś
5data złożenia 11.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-20 do dziś
6data złożenia 23.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-23 do dziś
7data złożenia 11.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
8data złożenia 30.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
9data złożenia 17.12.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-12-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12012 ROK2013-07-31 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-28 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-04 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-28 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-20 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-23 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12012 ROK2013-07-31 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-28 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-04 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-28 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-20 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-23 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów