L’AQUA ŁUDZIK, ŻYCKA SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-07-23 godz. 05:32:31
Numer KRS: 0000423056
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-06-06
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2024-03-14
Sygnatura akt[RDF/585365/24/736]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2012-06-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaL’AQUA ŁUDZIK, ŻYCKA SPÓŁKA JAWNA2012-06-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-06-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-06-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2012-06-06 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica PRZEWÓZ nr domu 40 D nr lokalu 6 kod pocztowy 30-716 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2012-06-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki115.03.2012 R. 22.05.2012 R. -ZMIANA § 7, DODANIE § 14 A2012-06-06 do dziś
210.02.2013 R. - USUNIĘTY § 132013-04-03 do dziś
312.01.2015 R. - ZMIANA PAR.7 UMOWY SPÓŁKI.2015-10-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-06-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁUDZIK2012-06-06 do dziś
2. ImionaANNA2012-06-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-06-06 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2012-06-06 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2012-06-06 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻYCKA2012-06-06 do dziś
2. ImionaELEONORA2012-06-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-06-06 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2012-06-06 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2012-06-06 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2012-06-06 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2012-06-06 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2012-06-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW JEDNOOSOBOWO.2012-06-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁUDZIK2012-06-06 do dziś
2. ImionaANNA2012-06-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-06-06 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻYCKA2012-06-06 do dziś
2. ImionaELEONORA2012-06-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-06-06 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoŻYCKI2013-04-03 do dziś
2. ImionaMACIEJ2013-04-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-04-03 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2013-04-03 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy196 01 Z PRANIE I CZYSZCZENIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH I FUTRZARSKICH2015-10-15 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2015-10-15 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2015-10-15 do dziś
343 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2015-10-15 do dziś
443 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2015-10-15 do dziś
543 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2015-10-15 do dziś
620 41 Z PRODUKCJA MYDŁA I DETERGENTÓW, ŚRODKÓW MYJĄCYCH I CZYSZCZĄCYCH2015-10-15 do dziś
720 42 Z PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH2015-10-15 do dziś
838 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2015-10-15 do dziś
938 21 Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2015-10-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-07-03 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-03 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-30 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-12-21 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-05-18 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-18 do dziś
8OD 01.01.2022 DO 31.12.20222024-03-14 do dziś
9OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-03-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów