BUMI-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-18 godz. 10:30:00
Numer KRS: 0000422968
Numer REGON: 101419413
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-06-04
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2020-10-12
Sygnatura akt[RDF/256602/20/70]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-06-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUMI-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-06-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-06-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-06-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M. ŁÓDŹ gmina M. ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2012-06-04 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica MALWOWA nr domu 14 kod pocztowy 91-479 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2012-06-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 11.05.2012 R., NOTARIUSZ A. GRZEJSZCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REP A NR 1505/20122012-06-04 do dziś
229.03.2017 R., KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, NOTARIUSZ A.SEJDAK, REPERTORIUM A NR 2916/2017, ZMIANA § 3 UMOWY SPÓŁKI.2017-05-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-06-04 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-06-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBURSKI2012-06-04 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2012-06-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-06-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały95 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4750, 00 ZŁ2012-06-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-06-04 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000, 00 ZŁ2012-06-04 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-06-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI PREZES ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE, ZAŚ KAŻDY Z WICEPREZESÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄC WSPÓLNIE W DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM2012-06-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBURSKI2012-06-04 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2012-06-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-06-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-06-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-06-04 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy164 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2017-05-15 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2017-05-15 do dziś
271 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2017-05-15 do dziś
377 WYNAJEM I DZIERŻAWA2017-05-15 do dziś
478 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2017-05-15 do dziś
579 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE2017-05-15 do dziś
681 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2017-05-15 do dziś
782 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2017-05-15 do dziś
893 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2017-05-15 do dziś
996 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2017-05-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 03.06.2014 okres OD 11.05.2012 DO 31.12.20122014-06-05 do dziś
2data złożenia 10.07.2014 okres OD 01.06.2013 DO 31.12.20132014-09-09 do dziś
3data złożenia 14.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-21 do dziś
4data złożenia 27.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-21 do dziś
5data złożenia 17.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-22 do dziś
6data złożenia 18.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-18 do dziś
7data złożenia 01.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
8data złożenia 12.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 11.05.2012 DO 31.12.20122014-06-05 do dziś
2OD 01.06.2013 DO 31.12.20132014-09-09 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-21 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-21 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-22 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-18 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 11.05.2012 DO 31.12.20122014-06-05 do dziś
2OD 01.06.2013 DO 31.12.20132014-09-09 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-21 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-21 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-22 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-18 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów