TANIE MIESZKANIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-19 godz. 15:49:34
Numer KRS: 0000422946
Numer REGON: 341288570
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-06-01
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2018-08-10
Sygnatura akt[RDF/774056/18/859]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-06-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTANIE MIESZKANIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-06-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-06-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-06-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat BYDGOSZCZ gmina BYDGOSZCZ miejscowość BYDGOSZCZ2015-05-11 do dziś
2. Adresmiejscowość BYDGOSZCZ ulica UL. CZŁUCHOWSKA nr domu 13 kod pocztowy 85-808 poczta BYDGOSZCZ kraj POLSKA 2015-05-11 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejINFO@TANIE-MIESZKANIE.EU2012-06-01 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.TANIE-MIESZKANIE.EU2012-06-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki130.05.20122012-06-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-06-01 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-06-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIŚNIEWSKA2012-06-01 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA2012-06-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-06-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyILOŚĆ UDZIAŁÓW: 99 WARTOŚĆ UDZIAŁÓW ŁĄCZNIE: 4 950,002012-06-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-06-01 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2012-06-01 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-06-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2012-06-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIŚNIEWSKA2015-05-11 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA2015-05-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-05-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-05-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-05-11 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoWIŚNIEWSKI2015-05-11 do dziś
2. ImionaBARTOSZ ROMAN2015-05-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-05-11 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2015-05-11 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2012-06-01 do dziś
243 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2012-06-01 do dziś
356 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2012-06-01 do dziś
455 ZAKWATEROWANIE2012-06-01 do dziś
564 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2012-06-01 do dziś
668 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2012-06-01 do dziś
777 WYNAJEM I DZIERŻAWA2012-06-01 do dziś
878 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2012-06-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 07.08.2013 okres 30.05.2012 DO 31.12.20122013-08-22 do dziś
2data złożenia 12.05.2017 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-06-06 do dziś
3data złożenia 12.05.2017 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-06-06 do dziś
4data złożenia 12.05.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-06-06 do dziś
5data złożenia 10.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-10 do dziś
6data złożenia 10.08.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-08-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego130.05.2012 DO 31.12.20122013-08-22 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-06-06 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-06-06 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-06-06 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-10 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-08-10 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu130.05.2012 DO 31.12.20122013-08-22 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-06-06 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-06-06 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-06-06 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-10 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-08-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów