REDUTA GROTTELÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-23 godz. 17:02:37
Numer KRS: 0000422550
Numer REGON: 302125848
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-06-01
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2021-07-05
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/9628/21/100]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-06-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaREDUTA GROTTELÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-05-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-06-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-06-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2020-03-26 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. WAŁBRZYSKA nr domu 7C nr lokalu 02 kod pocztowy 60-198 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2020-03-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki117.05.2012 R., KANCELARIA NOTARIALNA WOJCIECH SAJDA I DOROTA MUSIAŁKIEWICZ W POZNANIU, NOTARIUSZ WOJCIECH SAJDA REP. A NR 4984/2012.2012-06-01 do dziś
225-02-2020, REP. A NR 977/2020, NOTARIUSZ ILONA TERESA ZIELIŃSKA PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W POZNANIU PRZY UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 88/6, UCHYLENIE CAŁEJ DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI UMOWY SPÓŁKI I PRZYJĘCIE NOWEJ TREŚCI UMOWY SPÓŁKI2020-03-26 do dziś
327.04.2020 R., REPERTORIUM A NR 1948/2020, NOTARIUSZ ILONA TERESA ZIELIŃSKA PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W POZNANIU PRZY UL. KOŚCIUSZKI 86/6, ZMIENIONO § 7, § 9 PKT A. I B. UMOWY SPÓŁKI.2020-06-02 do dziś
415.06.2020 R., REPERTORIUM A NR 3013/2020, NOTARIUSZ ILONA TERESA ZIELIŃSKA, PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W POZNANIU, PRZY UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 86/6, W § 6 UST. 4 UMOWY SPÓŁKI DODANO PODPUNKT OZNACZONY LIT. AA2020-06-23 do dziś
522.03.2021 R., REP. A NR 2422/2021, NOTARIUSZ OLAF PERETIATKOWICZ UL. LIBELTA 1A, 61-706 POZNAŃ, ZMIANA § 7, § 9 PKT B POPRZEZ DODANIE NOWEGO PUNKTATORA, ZMIANA § 10.12021-07-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-06-01 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-06-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIERAKOWSKA GROTTEL2020-06-02 do dziś
2. ImionaEWA PAULINA2020-06-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały450.100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 22.505.000,00 ZŁ2020-06-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-06-02 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego25155000,00 ZŁ2021-07-05 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport123349000,00 ZŁ2020-06-25 do dziś
21500000,00 ZŁ2021-07-05 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2012-06-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONMY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2012-06-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGROTTEL2020-03-26 do dziś
2. ImionaTOMASZ KRZYSZTOF2020-03-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-03-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-03-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-03-26 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2012-06-01 do dziś
272 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2012-06-01 do dziś
385 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2012-06-01 do dziś
486 10 Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI2012-06-01 do dziś
586 21 Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA2012-06-01 do dziś
686 22 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA2012-06-01 do dziś
786 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-06-01 do dziś
864 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2020-03-26 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2020-03-26 do dziś
262 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2020-03-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 21.03.2016 okres OD 01.06.2012 DO 31.12.20122016-05-23 do dziś
2data złożenia 21.03.2016 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-05-23 do dziś
3data złożenia 21.03.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-05-23 do dziś
4data złożenia 19.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-22 do dziś
5data złożenia 20.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-11 do dziś
6data złożenia 12.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-13 do dziś
7data złożenia 13.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-13 do dziś
8data złożenia 23.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-23 do dziś
9data złożenia 24.04.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.06.2012 DO 31.12.20122016-05-23 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-05-23 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-05-23 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-22 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-11 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-13 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-23 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-24 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.06.2012 DO 31.12.20122016-05-23 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-05-23 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-05-23 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-22 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-11 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-13 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów