ARTDOM WOJCIECH FRYCZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-01-26 godz. 15:35:13
Numer KRS: 0000422497
Numer REGON: 350517462
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-05-31
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2020-04-28
Sygnatura akt[RDF/198492/20/431]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2012-05-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTDOM WOJCIECH FRYCZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA2014-05-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-05-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-05-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2012-05-31 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica KRÓLEWSKA nr domu 47 kod pocztowy 30-040 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2012-05-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki129.12.2011 R. DATA ZMIANY UMOWY: 27.03.2012 R. NUMERY ZMIENIONYCH PARAGRAFÓW: § 6 UST. 12012-05-31 do dziś
201.03.2014 R., ZMIENIONO: § 2, § 6, § 82014-05-29 do dziś
303.04.2014 R., ZMIENIONO: § 6, § 82014-12-17 do dziś
408.07.2015R. - ZMIANA § 6,7 UST.1 31.07.205R. - ZMIANA § 7UST.12015-09-10 do dziś
5UCHWAŁA Z DNIA 23.07.2018R. O ZMIANIE UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ - ZMIANA TREŚCI §8. W CAŁOŚCI. DATA ZMIANY UMOWY: 01.08.2018R.2018-08-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-05-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2012-05-31 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE ARTDOM SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE, PODJĘTA W DNIU 29.12.2011 R. (REP. A NR 4169/11) W PRZEDMIOCIE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE ARTDOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPWOIEDZIALNOŚCIĄ W ARTDOM WOJCIECH FRYCZ I WSPÓLNIK SPÓŁKA JAWNA.2012-05-31 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaPRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE ARTDOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-05-31 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2012-05-31 do dziś
3. Numer w rejestrze0000154471 2012-05-31 do dziś
5. Numer REGON3505174622012-05-31 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFRYCZ2012-05-31 do dziś
2. ImionaWOJCIECH MACIEJ2012-05-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-05-31 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2012-05-31 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2012-05-31 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2012-05-31 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2012-05-31 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFRYCZ2014-05-29 do dziś
2. ImionaJOANNA TATIANA2014-05-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-05-29 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2014-05-29 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2014-05-29 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2014-05-29 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-05-29 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBERBEKA2015-09-10 do dziś
2. ImionaEWA MARIA2015-09-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-09-10 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2015-09-10 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2015-09-10 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2015-09-10 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-09-10 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2012-05-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW JEST UPRAWNIONY I ZOBOWIĄZANY DO REPREZENTOWANIA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI SAMODZIELNIE, Z WYŁĄCZENIEM NABYWANIA I ZBYWANIA NIERUCHOMOŚCI ORAZ DOKONYWANIA TRANSAKCJI PRZEKRACZAJĄCYCH RÓWNOWARTOŚĆ 100.000 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH). W PRZYPADKU NABYWANIA I ZBYWANIA NIERUCHOMOŚCI ORAZ DOKONYWANIA TRANSAKCJI PRZEKRACZAJĄCYCH RÓWNOWARTOŚĆ 100.000 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH) DO REPREZENTOWANIA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI KONIECZNE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW.2015-09-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBERBEKA2015-09-10 do dziś
2. ImionaEWA MARIA2015-09-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-09-10 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaFRYCZ2014-05-29 do dziś
2. ImionaJOANNA TATIANA2014-05-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-05-29 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaFRYCZ2012-05-31 do dziś
2. ImionaWOJCIECH MACIEJ2012-05-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-05-31 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2012-05-31 do dziś
246 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO2012-05-31 do dziś
346 48 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII2012-05-31 do dziś
446 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2012-05-31 do dziś
546 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2012-05-31 do dziś
646 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2012-05-31 do dziś
747 43 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-05-31 do dziś
847 54 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-05-31 do dziś
947 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-05-31 do dziś
1068 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-09-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 26.04.2013 okres 01.06.2012 - 31.12.20122013-05-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.06.2012 - 31.12.20122013-05-13 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-30 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-30 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów