„TANKER” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-18 godz. 09:34:56
Numer KRS: 0000422295
Numer REGON: 146157524
Numer NIP: 1251617253
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-06-05
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2023-08-31
Sygnatura akt[RDF/560108/23/179]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-06-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„TANKER” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-06-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-06-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-06-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat STARGARDZKI gmina STARGARD SZCZECIŃSKI miejscowość KRĄPIEL2014-11-21 do dziś
2. Adresmiejscowość KRĄPIEL nr domu 2 kod pocztowy 73-131 poczta PĘZINO kraj POLSKA 2014-11-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki112.04.2012 R. PRZED NOTARIUSZEM ANNĄ KROCZEK, PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WOŁOMINIE, PRZY UL. LIPIŃSKIEJ 34 LOK.29, REP. A 9467/20122012-06-05 do dziś
216.07.2014 R., PRZEZ NOTARIUSZA DAWIDA PRZYBYSZA, PROWADZACEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WOŁOMINIE, PRZY UL. LEGIONÓW 12A, REPERTORIUM A NR 621/2014, ZMIANA DOTYCZY § 3, § 7 I § 8 PKT. 1 I PKT. 3.2014-10-16 do dziś
324.10.2014 R. PRZEZ NOTARIUSZA DAWIDA PRZYBYSZA, KANCELARIA NOTARIALNA DAWID PRZYBYSZ Z SIEDZIBĄ W WOŁOMINIE PRZY UL. LEGIONÓW 12A, REP. A NR 1183/2014, ZMIANA DOTYCZY PAR. 32014-11-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-06-05 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-06-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKLOTZ2014-11-21 do dziś
2. ImionaARTUR2014-11-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-11-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 50000 ZŁ2014-11-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2014-11-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2014-10-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-06-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEDNOOSOBOWA REPREZENTACJA CZŁONKA ZARZĄDU2012-06-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKLOTZ2014-11-21 do dziś
2. ImionaARTUR2014-11-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-11-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-11-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-11-21 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy149 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2012-06-05 do dziś
238 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2014-10-16 do dziś
377 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2014-10-16 do dziś
477 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2014-10-16 do dziś
545 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2014-10-16 do dziś
655 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2014-10-16 do dziś
752 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2014-10-16 do dziś
846 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2014-10-16 do dziś
947 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-10-16 do dziś
1038 32 Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH2020-04-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.06.2013 okres 12.04.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-12 do dziś
2data złożenia 03.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-17 do dziś
3data złożenia 07.07.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-10-13 do dziś
4data złożenia 08.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-13 do dziś
5data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
6data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
7data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
8data złożenia 17.12.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-17 do dziś
9data złożenia 13.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
10data złożenia 04.11.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-04 do dziś
11data złożenia 08.02.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.10.20212023-02-08 do dziś
12data złożenia 31.08.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-08-31 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego112.04.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-12 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-17 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-10-13 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-13 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-17 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-04 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.10.20212023-02-08 do dziś
9OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-08-31 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu112.04.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-12 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-17 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-10-13 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-13 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-17 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-04 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.10.20212023-02-08 do dziś
8OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-08-31 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów