„FIRMA DART” DANIEL JAŁOCHA, MAŁGORZATA JAŁOCHA SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000422147
Numer REGON: 120500623
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-05-30
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2023-03-31
Sygnatura akt[RDF/476985/23/598]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2012-05-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„FIRMA DART” DANIEL JAŁOCHA, MAŁGORZATA JAŁOCHA SPÓŁKA JAWNA2012-05-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-05-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-05-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2012-05-30 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica WYPOCZYNKOWA nr domu 15 kod pocztowy 30-698 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2012-05-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1-UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ Z DNIA 12.07.2007 R. -ANEKS DO UMOWY SPÓŁKI CYWILNEJ Z DNIA 29.03.2012 R. -ANEKS DO UMOWY SPÓŁKI CYWILNEJ Z DNIA 30.03.2012 R. -UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 17 KWIETNIA 2012 R. ANEKS DO UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 11.05.2012 R.- ZMIANA PAR. 2.2012-05-30 do dziś
202.02.2015 - ZMIENIONO § 5 PKT 1, 22015-02-24 do dziś
317.12.2016 R., ANEKS 1/2016, ZMIANA § 4 UMOWY SPÓŁKI2017-05-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-05-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2012-05-30 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ W TRYBIE ART. 26 § 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ „FIRMA DART” SPÓŁKA JAWNA DANIEL JAŁOCHA, MAŁGORZATA JAŁOCHA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE ZAWARTA W ZWYKŁEJ FORMIE PISEMNEJ W KRAKOWIE W DNIU 17 KWIETNIA 2012 R.2012-05-30 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaFIRMA „DART” S.C. DANIEL JAŁOCHA, MAŁGORZATA JAŁOCHA2012-05-30 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2012-05-30 do dziś
5. Numer REGON1205006232012-05-30 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAŁOCHA2012-05-30 do dziś
2. ImionaDANIEL JAN2012-05-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-05-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2015-02-24 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2015-02-24 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2015-02-24 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2012-05-30 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAŁOCHA2012-05-30 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA ALEKSANDRA2012-05-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-05-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2015-02-24 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2015-02-24 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2015-02-24 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2012-05-30 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2012-05-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.2012-05-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAŁOCHA2012-05-30 do dziś
2. ImionaDANIEL JAN2012-05-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-05-30 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAŁOCHA2012-05-30 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA ALEKSANDRA2012-05-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-05-30 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy152 22 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT ŚRÓDLĄDOWY2012-05-30 do dziś
249 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2017-05-08 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy133 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH2017-05-08 do dziś
243 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2017-05-08 do dziś
343 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2017-05-08 do dziś
443 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2017-05-08 do dziś
543 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2017-05-08 do dziś
647 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-05-08 do dziś
781 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2017-05-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-06 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-31 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-21 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-10-21 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-24 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-24 do dziś
7OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-31 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów