BUDO-STAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-17 godz. 12:00:30
Numer KRS: 0000421943
Numer REGON: 122583493
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-05-28
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2021-09-09
Sygnatura akt[RDF/328504/21/549]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-05-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDO-STAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-05-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-05-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-05-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2019-10-14 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO nr domu 16B kod pocztowy 31-752 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2019-10-14 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBUDO.STAL@OP.PL2013-04-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuBUDO-STAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KRAKOWIE, ODDZIAŁ W WIESBADEN2012-05-28 do dziś
2. Siedzibakraj NIEMCY miejscowość WIESBADEN2012-05-28 do dziś
3. Adresmiejscowość WIESBADEN ulica ESCHEN STRASSE nr domu 15 kod pocztowy 65-205 poczta WIESBADEN kraj NIEMCY 2012-05-28 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki116.05.2012 R., NOTARIUSZ AGNIESZKA RUSAK -ŁACH, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REPERTORIUM A NR 1260/20122012-05-28 do dziś
27 LISTOPADA 2012 R. REP. A NR 2983/2012 NOTARIUSZ AGNIESZKA RUSAK-ŁACH KANCELARIA NOTARIALNA UL. LUBLAŃSKA 34, 31-476 KRAKÓW ZMIANA § 7 UMOWY SPÓŁKI POPRZEZ DODANIE PUNKTÓW OD 29 DO 40.2012-11-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-05-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-05-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARTYZEL2014-01-24 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF EDWARD2014-01-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-01-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały18 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 9.000 ZŁ2021-04-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2021-04-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego9000,00 ZŁ2013-04-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2012-05-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW ZAWIERAJĄCYCH TEGO RODZAJU OŚWIADCZENIA, UPOWAŻNIONY JEST -KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2012-05-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARTYZEL2013-04-29 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF EDWARD2013-04-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-04-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-04-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-04-29 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2021-03-09 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy142 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2021-03-09 do dziś
242 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2021-03-09 do dziś
343 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2021-03-09 do dziś
443 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2021-03-09 do dziś
543 31 Z TYNKOWANIE2021-03-09 do dziś
643 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2021-03-09 do dziś
746 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2021-03-09 do dziś
846 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2021-03-09 do dziś
978 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2021-03-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.03.2013 okres 28.05.2012 - 31.12.20122013-04-29 do dziś
2data złożenia 12.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-23 do dziś
3data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-04 do dziś
4data złożenia 18.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-25 do dziś
5data złożenia 06.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-21 do dziś
6data złożenia 05.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
7data złożenia 18.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-18 do dziś
8data złożenia 29.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
9data złożenia 09.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego128.05.2012 - 31.12.20122013-04-29 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-23 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-04 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-25 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-21 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-18 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu128.05.2012 - 31.12.20122013-04-29 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-23 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-04 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-25 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-21 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-18 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów