„A INVEST” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-10-15 godz. 14:52:14
Numer KRS: 0000421900
Numer REGON: 146176071
Numer NIP: 1132857614
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-06-23
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2020-10-12
Sygnatura akt[RDF/256225/20/951]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-06-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„A INVEST” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-06-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-06-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-06-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat DĄBROWA GÓRNICZA gmina DĄBROWA GÓRNICZA miejscowość DĄBROWA GÓRNICZA2017-10-10 do dziś
2. Adresmiejscowość DĄBROWA GÓRNICZA ulica UL. LIMANOWSKIEGO nr domu 10 kod pocztowy 41-300 poczta DĄBROWA GÓRNICZA kraj POLSKA 2017-10-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY REPERTORIUM NR 557/2012 ZAWARTY W KANCELARII NOTARIALNEJ JANUSZ GÓRAL UL. PUŁAWSKA 11 LOK. 67, 02-515 WARSZAWA W DNIU 11.04.2012 R. PRZEZ NOTARIUSZA JANUSZA GÓRALA2012-06-23 do dziś
2AKT NOTARIALNY, REP. A NR 15550/2012 SPORZĄDZONY W DNIU 09.11.2012 R. PRZEZ NOTARIUSZA ARTURA KĘDZIERSKIEGO W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE, ZMIANA UMOWY SPÓŁKI: § 6 UST. 1, § 6 UST. 2, W § 6 UST. 6 PO PUNKCIE 2) DODAJE SIĘ PKT 3)2013-03-15 do dziś
322.01.2014 R. - JAN JODŁOWSKI - NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A NR 646/2014 - ZMIENIONO § 6 UST. 1, 2, 6.2014-03-31 do dziś
427.09.2017 R., REP. A NR 5295/2017, NOTARIUSZ DOROTA KUZEBSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W OPOLU, ZMIANA TREŚCI §§ 3,12 UST.1, DODANIE DO UST.6 DO §12 ORAZ ZMIANĘ §17 UST.62017-10-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-06-23 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-06-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGUZIK2020-05-04 do dziś
2. ImionaTOMASZ2020-05-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-05-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały3787 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 378.700,00ZŁ2020-05-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-05-04 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego381200,00 ZŁ2014-03-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1200000,00 ZŁ2013-03-15 do dziś
2176200,00 ZŁ2014-03-31 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-06-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2012-06-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGUZIK2020-02-28 do dziś
2. ImionaTOMASZ2020-02-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-02-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-02-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-02-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2012-06-23 do dziś
246 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2012-06-23 do dziś
362 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2012-06-23 do dziś
462 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2012-06-23 do dziś
562 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2012-06-23 do dziś
670 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2012-06-23 do dziś
764 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2012-06-23 do dziś
868 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2012-06-23 do dziś
968 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2012-06-23 do dziś
1068 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-11-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-21 do dziś
2data złożenia 09.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-10 do dziś
3data złożenia 07.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-06 do dziś
4data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-09 do dziś
5data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
6data złożenia 24.10.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-01-27 do dziś
7data złożenia 12.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-21 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-10 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-06 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-09 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-01-27 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-21 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-10 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-06 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-09 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-01-27 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-18 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów