ASSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-25 godz. 15:57:14
Numer KRS: 0000421896
Numer REGON: 061421582
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-05-31
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2020-08-11
Sygnatura akt[RDF/232368/20/18]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-05-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-05-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-05-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-05-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat M. CHEŁM gmina M. CHEŁM miejscowość CHEŁM2012-05-31 do dziś
2. Adresmiejscowość CHEŁM ulica UL. HUTNICZA nr domu 35 kod pocztowy 22-100 poczta CHEŁM kraj POLSKA 2020-08-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki129.03.2012 R., NOTARIUSZ JAROSŁAW LEWKOWICZ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W CHEŁMIE PRZY ULICY LUBELSKIEJ 52; REP. A NR 2434/20122012-05-31 do dziś
231.01.2019 R., REPERTORIUM A NUMER 14194/2019, NOTARIUSZ JAROSŁAW LEWKOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W CHEŁMIE, ZMIANA § 6 UST. 1 I § 6 UST. 5 UMOWY SPÓŁKI2020-01-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-05-31 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-05-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKORZENIEWSKI2012-05-31 do dziś
2. ImionaJACEK ARKADIUSZ2012-05-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-05-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały55 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.500,00 ZŁ2020-08-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-05-31 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJASIŃSKI2012-05-31 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2012-05-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-05-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały43 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.300,00 ZŁ2020-08-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-05-31 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSUKCES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-01-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1101888662020-01-22 do dziś
4. Numer KRS0000020866 2020-01-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ2020-01-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-01-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego12000,00 ZŁ2020-01-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport12000,00 ZŁ2020-01-22 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-05-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI, POWODUJĄCYCH ROZPORZĄDZENIE PRAWEM, KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA 30.000,00 ZŁ (TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY ZŁOTYCH) WŁĄCZNIE LUB POWSTANIE ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI 30.000,00 ZŁ (TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY ZŁOTYCH) WŁĄCZNIE, UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU, PROKURENT -SAMODZIELNIE, ZAŚ POWYŻEJ TEJ KWOTY PREZES ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM LUB DWAJ PROKURENCI -DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI, POWODUJĄCYCH ROZPORZĄDZENIE PRAWEM, KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA 30.000,00 ZŁ (TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY ZŁOTYCH) WŁĄCZNIE LUB POWSTANIE ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI 30.000,00 ZŁ (TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY ZŁOTYCH) WŁĄCZNIE, UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT -SAMODZIELNIE ZAŚ POWYŻEJ TEJ KWOTY DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU, JEDENE CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM LUB DWAJ PROKURENCI DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU, PROKURENT I PEŁNOMOCNIK W ZAKRESIE UMOCOWANIA SAMODZIELNIE.2012-05-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJASIŃSKI2018-01-08 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2018-01-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-01-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICE PREZES ZARZĄDU2018-01-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-01-08 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKORZENIEWSKI2018-01-08 do dziś
2. ImionaJACEK ARKADIUSZ2018-01-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-01-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-01-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-01-08 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2012-05-31 do dziś
247 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2012-05-31 do dziś
349 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2012-05-31 do dziś
452 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2012-05-31 do dziś
564 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2012-05-31 do dziś
666 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2012-05-31 do dziś
768 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2012-05-31 do dziś
877 WYNAJEM I DZIERŻAWA2012-05-31 do dziś
982 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2012-05-31 do dziś
1052 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2018-01-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 02.07.2013 okres 31.05.2012 - 31.12.20122013-08-07 do dziś
2data złożenia 15.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-11 do dziś
3data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-24 do dziś
4data złożenia 12.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-17 do dziś
5data złożenia 06.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-23 do dziś
6data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
7data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
8data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
9data złożenia 29.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-29 do dziś
10data złożenia 11.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego131.05.2012 - 31.12.20122013-08-07 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-11 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-24 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-17 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-23 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-29 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu131.05.2012 - 31.12.20122013-08-07 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-11 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-24 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-17 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-23 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów