SERWISO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2021-01-15 godz. 11:54:31
Numer KRS: 0000421645
Numer REGON: 146142706
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-05-24
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2017-11-21
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/83977/17/254]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-05-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaSERWISO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2017-11-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-05-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-05-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2017-05-13 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. GRZYBOWSKA nr domu 87 kod pocztowy 00-844 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2017-05-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki127.03.2012 R., KANCELARIA NOTARIALNA JAKUB SZYMCZAK, 00-082 WARSZAWA, UL. SENATORSKA 12, PRZED ASESOREM NOTARIALNYM FILIPEM SZPECHTEM, ZASTĘPCĄ JAKUBA SZYMCZAKA, REP. A NR 4521/20122012-05-24 do dziś
224.06.2015R., REP. A 14309/2015, JAKUB SZYMCZAK, NOTARIUSZ W WARSZAWIE, PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE, PRZY ULICY SENATORSKIEJ 12, §7 UST. 1, DODANY §9 UST. 2, §10, §11 - DODANE USTĘPY 3-11, §12, §13 UST. 4 DODANY, §15 UST. 2, §16 UST. 4 DODANY, §17 UST. 2.2015-08-04 do dziś
3DNIA 07.04.2017R., REP.A NR 11634/2017, NOTARIUSZ KATARZYNA NOWAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO: §2 UMOWY SPÓŁKI.2017-05-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-05-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-05-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHAVAR2012-05-24 do dziś
2. ImionaASAF2012-05-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁ2016-12-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2016-12-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2012-05-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy164 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2015-08-04 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy164 30 Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH2015-08-04 do dziś
264 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2015-08-04 do dziś
363 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-08-04 do dziś
482 20 Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER)2015-08-04 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-08-04 do dziś
664 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2015-08-04 do dziś
763 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2015-08-04 do dziś
882 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2015-08-04 do dziś
964 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2015-08-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.06.2013 okres 01.06.2012 - 31.12.20122013-08-20 do dziś
2data złożenia 25.08.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-02 do dziś
3data złożenia 30.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-04 do dziś
4data złożenia 04.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-03 do dziś
5data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.06.2012 - 31.12.20122013-08-20 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-02 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-03 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.06.2012 - 31.12.20122013-08-20 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-02 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-04 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-03 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji18.08.2017R., REP.A NR 31409/2017, ZASTĘPCA NOTARIALNY WANDA WOJEWODA, ZASTPUJĄCA NOTARIUSZA MIRONA JAKUBIAKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE., 17.08.20172017-11-21 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówW OKRESIE LIKWIDACJI SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST JEDNOOSOBOWO PRZEZ LIKWIDATORA2017-11-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoHAVAR2017-11-21 do dziś
2. ImionaASAF2017-11-21 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okoliczności18.08.2017R., REP.A NR 31409/2017, ZASTĘPCA NOTARIALNY WANDA WOJEWODA, ZASTPUJĄCA NOTARIUSZA MIRONA JAKUBIAKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE., 17.08.20172017-11-21 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2017-11-21 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów