DOBRE-DACHY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-17 godz. 10:56:31
Numer KRS: 0000421639
Numer REGON: 221663360
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-05-23
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2020-07-07
Sygnatura akt[RDF/219642/20/215]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-05-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOBRE-DACHY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-05-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-05-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-05-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat PUCKI gmina PUCK miejscowość PUCK2012-05-23 do dziś
2. Adresmiejscowość PUCK ulica KOPERNIKA nr domu 4 kod pocztowy 84-100 poczta PUCK kraj POLSKA 2012-05-23 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO.DOBRE-DACHY@WP.PL2012-05-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki127.04.2012, KANCELARIA NOTARIALNA PIOTR KUŚBA, BEATA NECEL SPÓŁKA CYWILNA, REP. A NR 2620/2012 17.05.2012, KANCELARIA NOTARIALNA PIOTR KUŚBA, BEATA NECEL SPÓŁKA CYWILNA, REP. A NR 2901/2012, ZMIENIONO PAR. 6 UMOWY, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY2012-05-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-05-23 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-05-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLESSNAU2012-05-23 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2012-05-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-05-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ2012-05-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2012-05-23 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2012-05-23 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2012-05-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2012-05-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLESSNAU2012-05-23 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2012-05-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-05-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-05-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-05-23 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-05-23 do dziś
243 31 Z TYNKOWANIE2012-05-23 do dziś
343 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2012-05-23 do dziś
443 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2012-05-23 do dziś
543 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2012-05-23 do dziś
641 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2012-05-23 do dziś
741 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2012-05-23 do dziś
864 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2012-05-23 do dziś
946 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2012-05-23 do dziś
1043 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2012-05-23 do dziś
1143 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2012-05-23 do dziś
1243 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2012-05-23 do dziś
1343 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2012-05-23 do dziś
1443 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2012-05-23 do dziś
1543 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2012-05-23 do dziś
1643 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2012-05-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 27.03.2013 okres 27.04.2012 - 31.12.20122013-05-13 do dziś
2data złożenia 04.04.2017 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-06-21 do dziś
3data złożenia 04.04.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-06-21 do dziś
4data złożenia 04.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-21 do dziś
5data złożenia 26.07.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-26 do dziś
6data złożenia 26.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-26 do dziś
7data złożenia 07.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego127.04.2012 - 31.12.20122013-05-13 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-06-21 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-06-21 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-21 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-26 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-26 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu127.04.2012 - 31.12.20122013-05-13 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-06-21 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-06-21 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów