GRUPAPK2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000421615
Numer REGON: 221664418
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-05-23
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2021-10-06
Sygnatura akt[GD.VII NS-REJ.KRS/17438/21/84]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-05-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRUPAPK2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-05-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-05-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-05-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDAŃSK gmina M. GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2012-05-23 do dziś
2. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica WAŁY PIASTOWSKIE nr domu 1 kod pocztowy 80-855 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2012-11-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki114.05.2012 KANCELARIA NOTARIALNA KATARZYNA NAGÓRSKA -PROTASIUK NOTARIUSZ, 80-252 GDAŃSK, JAŚKOWA DOLINA 6/2, REPERTORIUM A NR 1657/2012.2012-05-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-05-23 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-05-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTAWORSKI2012-05-23 do dziś
2. ImionaPATRYK2012-05-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-05-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały2 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 20.000 ZŁ (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁOTYCH)2012-05-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-05-23 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTAWORSKA2012-05-23 do dziś
2. ImionaELIZA ELŻBIETA2012-05-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-05-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały2 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 20.000 ZŁ (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁOTYCH)2012-05-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-05-23 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSAKOWSKI2013-09-30 do dziś
2. ImionaNORBERT GRZEGORZ2013-09-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-09-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały4 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.000 ZŁOTYCH2013-09-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-09-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego80000,00 ZŁ2012-05-23 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport120000,00 ZŁ2012-05-23 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-05-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE DZIAŁAJĄCY PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM.2012-05-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTAWORSKI2012-05-23 do dziś
2. ImionaPATRYK2012-05-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-05-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-05-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-05-23 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaTAWORSKA2012-05-23 do dziś
2. ImionaELIZA ELŻBIETA2012-05-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-05-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2012-05-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-05-23 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2012-05-23 do dziś
270 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2012-05-23 do dziś
343 9 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE2012-05-23 do dziś
441 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2012-05-23 do dziś
541 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2012-05-23 do dziś
642 2 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW, LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2012-05-23 do dziś
742 9 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2012-05-23 do dziś
843 1 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2012-05-23 do dziś
943 2 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2012-05-23 do dziś
1043 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2021-10-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 04.06.2013 okres 14.05.2012 - 31.12.20122013-09-13 do dziś
2data złożenia 15.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-30 do dziś
3data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego114.05.2012 - 31.12.20122013-09-13 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-30 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu114.05.2012 - 31.12.20122013-09-13 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-30 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów