„ARTHAUSS GMBH” SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000421598
Numer REGON: 242936441
Numer NIP: 5732842333
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-05-23
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2016-04-06
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/16917/16/489]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2012-05-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ARTHAUSS GMBH” SPÓŁKA KOMANDYTOWA2012-05-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-05-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-05-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2013-10-01 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA kraj POLSKA 2016-04-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki130.04.2012 R. NOTARIUSZ MARIA BIAŁAS, KANCELARIA NOTARIALNA MARIA BIAŁAS, RAFAŁ TAŁAJ SPÓŁKA CYWILNA W CZĘSTOCHOWIE, REP. A NR 1303/2012.2012-05-23 do dziś
221.08. 2013 R., NOTARIUSZ MARIA BIAŁAS, KANCELARIA NOTARIALNA W CZĘSTOCHOWIE, REPERTORIUM A NR 4874/2013 - ZMIANA § 3 UMOWY SPÓŁKI2013-10-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-05-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaARTHAUSS GMBH2012-05-23 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2012-05-23 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMYŚLIWIEC2012-05-23 do dziś
2. ImionaSEBASTIAN BOGUSŁAW2012-05-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-05-23 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2012-05-23 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2012-05-23 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2012-05-23 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5.000,00 ZŁ2012-05-23 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego4.500,00 ZŁ2012-05-23 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2012-05-23 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego4.500,00 ZŁ2012-05-23 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2012-05-23 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIĄTKOWSKA2012-05-23 do dziś
2. ImionaMONIKA SYLWIA2012-05-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-05-23 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2012-05-23 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2012-05-23 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2012-05-23 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5.000,00 ZŁ2012-05-23 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego4.500,00 ZŁ2012-05-23 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2012-05-23 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego4.500,00 ZŁ2012-05-23 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2012-05-23 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2012-05-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH W ZAKRESIE CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ - SPÓŁKA POD FIRMĄ ARTHAUSS GMBH Z SIEDZIBĄ W KAISERSLAUTERN. PRAWO REPREZENTACJI WYKONUJE ZARZĄD ZGODNIE Z ZASADAMI REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE; B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2014-01-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaARTHAUSS GMBH2012-05-23 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoPIĄTKOWSKA2012-05-23 do dziś
2. ImionaMONIKA SYLWIA2012-05-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-05-23 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2012-05-23 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2012-05-23 do dziś
243 31 Z TYNKOWANIE2012-05-23 do dziś
343 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2012-05-23 do dziś
443 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2012-05-23 do dziś
543 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2012-05-23 do dziś
643 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2012-05-23 do dziś
743 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2012-05-23 do dziś
843 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2012-05-23 do dziś
946 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2012-05-23 do dziś
1049 4 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI2012-05-23 do dziś
1152 1 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2012-05-23 do dziś
1241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2012-05-23 do dziś
1352 2 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2012-05-23 do dziś
1468 1 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2012-05-23 do dziś
1568 2 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2012-05-23 do dziś
1668 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE2012-05-23 do dziś
1771 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2012-05-23 do dziś
1873 1 REKLAMA2012-05-23 do dziś
1973 2 BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2012-05-23 do dziś
2077 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2012-05-23 do dziś
2177 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2012-05-23 do dziś
2281 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2012-05-23 do dziś
2342 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2012-05-23 do dziś
2481 22 Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2012-05-23 do dziś
2581 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE2012-05-23 do dziś
2681 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2012-05-23 do dziś
2782 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ2012-05-23 do dziś
2842 13 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI2012-05-23 do dziś
2943 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2012-05-23 do dziś
3043 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2012-05-23 do dziś
3143 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2012-05-23 do dziś
3243 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2012-05-23 do dziś
3343 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2012-05-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.07.2013 okres 30.04.2012 - 31.12.20122013-09-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego130.04.2012 - 31.12.20122013-09-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów