GT - 2000 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000421507
Numer REGON: 302119635
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-05-21
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2019-02-14
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/33591/18/54]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-05-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGT -2000 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-05-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-05-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-05-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2012-05-21 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ kraj POLSKA 2019-02-14 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejGT.2000@WP.PL2012-10-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki119.05.2012 R.2012-05-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-05-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-05-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOGDANOWICZ2012-10-25 do dziś
2. ImionaMAGDALENA ELŻBIETA2012-10-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-10-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.000,00 ZŁ2014-02-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-02-04 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUCH2014-02-04 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2014-02-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-02-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000,00 ZŁ2014-02-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-02-04 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2012-05-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-05-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2012-05-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOGDANOWICZ2012-10-25 do dziś
2. ImionaMAGDALENA ELŻBIETA2012-10-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-10-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-10-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-10-25 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy110 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH2012-05-21 do dziś
219 WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE KOKSU I PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ2012-05-21 do dziś
320 PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH2012-05-21 do dziś
421 PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2012-05-21 do dziś
522 PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH2012-05-21 do dziś
623 PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH2012-05-21 do dziś
724 PRODUKCJA METALI2012-05-21 do dziś
825 1 PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH2012-05-21 do dziś
925 2 PRODUKCJA ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH2012-05-21 do dziś
1025 3 PRODUKCJA WYTWORNIC PARY, Z WYŁĄCZENIEM KOTŁÓW DO CENTRALNEGO OGRZEWANIA GORĄCĄ WODĄ2012-05-21 do dziś
1125 5 KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW2012-05-21 do dziś
1211 PRODUKCJA NAPOJÓW2012-05-21 do dziś
1325 6 OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE; OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2012-05-21 do dziś
1425 7 PRODUKCJA WYROBÓW NOŻOWNICZYCH, SZTUĆCÓW, NARZĘDZI I WYROBÓW METALOWYCH OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA2012-05-21 do dziś
1525 9 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH2012-05-21 do dziś
1626 PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2012-05-21 do dziś
1727 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2012-05-21 do dziś
1828 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-05-21 do dziś
1929 PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2012-05-21 do dziś
2030 9 PRODUKCJA SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-05-21 do dziś
2131 PRODUKCJA MEBLI2012-05-21 do dziś
2232 POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW2012-05-21 do dziś
2312 PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH2012-05-21 do dziś
2433 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2012-05-21 do dziś
2535 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2012-05-21 do dziś
2636 POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY2012-05-21 do dziś
2737 ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW2012-05-21 do dziś
2838 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW2012-05-21 do dziś
2939 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2012-05-21 do dziś
3041 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2012-05-21 do dziś
3142 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2012-05-21 do dziś
3243 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2012-05-21 do dziś
3345 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2012-05-21 do dziś
3413 PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2012-05-21 do dziś
3546 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2012-05-21 do dziś
3647 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2012-05-21 do dziś
3749 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2012-05-21 do dziś
3850 TRANSPORT WODNY2012-05-21 do dziś
3952 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2012-05-21 do dziś
4053 2 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA2012-05-21 do dziś
4155 ZAKWATEROWANIE2012-05-21 do dziś
4256 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2012-05-21 do dziś
4358 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2012-05-21 do dziś
4459 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2012-05-21 do dziś
4514 PRODUKCJA ODZIEŻY2012-05-21 do dziś
4661 3 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ2012-05-21 do dziś
4761 9 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI2012-05-21 do dziś
4862 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2012-05-21 do dziś
4963 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2012-05-21 do dziś
5064 1 POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2012-05-21 do dziś
5164 9 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2012-05-21 do dziś
5266 1 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2012-05-21 do dziś
5368 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2012-05-21 do dziś
5469 2 DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2012-05-21 do dziś
5570 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2012-05-21 do dziś
5615 PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH2012-05-21 do dziś
5771 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2012-05-21 do dziś
5873 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2012-05-21 do dziś
5974 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2012-05-21 do dziś
6077 WYNAJEM I DZIERŻAWA2012-05-21 do dziś
6178 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2012-05-21 do dziś
6279 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE2012-05-21 do dziś
6380 DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA2012-05-21 do dziś
6481 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2012-05-21 do dziś
6582 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2012-05-21 do dziś
6616 PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2012-05-21 do dziś
6717 PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU2012-05-21 do dziś
6818 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2012-05-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 23.08.2013 okres 21.05.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-12 do dziś
2data złożenia 31.12.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-03-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego121.05.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-12 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-03-19 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu121.05.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-12 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-03-19 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów