ARTPAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-01-14 godz. 15:36:20
Numer KRS: 0000421338
Numer REGON: 146145194
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-05-24
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2012-05-24
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/14280/12/68]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2012-05-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTPAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2012-05-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-05-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-05-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2012-05-24 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica BYSŁAWSKA nr domu 15 kod pocztowy 04-993 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2012-05-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI Z DNIA 20.02.2012 R., WALDEMAR ADAMUS -NOTARIUSZ W WARSZAWIE, PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ PRZY UL. PATRIOTÓW 77 W WARSZAWIE, REP. A NR 711/2012.2012-05-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-05-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDRĄGOWSKI2012-05-24 do dziś
2. ImionaPIOTR JAN2012-05-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-05-24 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2012-05-24 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2012-05-24 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2012-05-24 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej2.500,00 ZŁ2012-05-24 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego2.500,00 ZŁ2012-05-24 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2012-05-24 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego2.500,00 ZŁ2012-05-24 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2012-05-24 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaARTPAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-05-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1459773432012-05-24 do dziś
4. Numer KRS0000408841 2012-05-24 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2012-05-24 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2012-05-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI ARTPAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. OSOBĄ UPRAWNIONĄ DO REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA ARTPAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JEST CZŁONEK ZARZĄDU -ANNA JOLANTA DRĄGOWSKA, PESEL 560125002092012-05-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaARTPAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-05-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1459773432012-05-24 do dziś
4. Numer KRS0000408841 2012-05-24 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy117 21 Z PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY2012-05-24 do dziś
232 50 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE2012-05-24 do dziś
386 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-05-24 do dziś
446 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2012-05-24 do dziś
546 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2012-05-24 do dziś
670 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2012-05-24 do dziś
773 1 REKLAMA2012-05-24 do dziś
847 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-05-24 do dziś
946 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2012-05-24 do dziś
1046 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2012-05-24 do dziś
1146 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2012-05-24 do dziś
1222 22 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH2012-05-24 do dziś
1370 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2012-05-24 do dziś
1485 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2012-05-24 do dziś
1582 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2012-05-24 do dziś
1668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2012-05-24 do dziś
1728 2 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA2012-05-24 do dziś
1828 9 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA2012-05-24 do dziś
1964 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2012-05-24 do dziś
2077 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2012-05-24 do dziś
2182 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM2012-05-24 do dziś
2220 42 Z PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH2012-05-24 do dziś
2321 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2012-05-24 do dziś
2421 10 Z PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH2012-05-24 do dziś
2546 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW2012-05-24 do dziś
2686 90 D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA2012-05-24 do dziś
2710 86 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH HOMOGENIZOWANYCH I ŻYWNOŚCI DIETETYCZNEJ2012-05-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów