IPRESSO SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000421253
Numer REGON: 240896140
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-05-18
Ostatni wpis Nr wpisu31Data dokonania wpisu2022-07-14
Sygnatura akt[RDF/406295/22/714]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA AKCYJNA2012-05-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaIPRESSO SPÓŁKA AKCYJNA2021-09-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-05-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-05-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. KATOWICE gmina M. KATOWICE miejscowość KATOWICE2012-05-18 do dziś
2. Adresmiejscowość KATOWICE ulica CEGLANA nr domu 4 nr lokalu - kod pocztowy 40-514 poczta KATOWICE kraj POLSKA 2013-08-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu111 KWIETNIA 2012 R. NOTARIUSZ BARTŁOMIEJ NOWAK, KANCELARIA NOTARIALNA W TYCHACH, UL. BUDOWLANYCH 59/116-117A, REP. A 1993/20122012-06-01 do dziś
225.06.2021R., REP A NR 3162/2021, NOTARIUSZ ADAM ROBAK, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH PRZY UL.UNIWERSYTECKIEJ 13, ZMIANA § 1 STATUTU SPÓŁKI2021-09-16 do dziś
331.03.2022 R., REP.A. 1424/2022, NOTARIUSZ ADAM NOWAK, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH, ZMIENIONO CAŁY STATUT SPÓŁKI POPRZEZ ZASTĄPIENIE DOTYCHCZASOWYCH PARAGRAFÓW OD 1 DO 29 NOWYMI PARAGRAFAMI OD 1 DO 30.2022-07-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-05-18 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2012-05-18 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2012-05-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2012-05-18 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleSPÓŁKA ENCJA. COM SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH PRZEKSZTAŁCA SIĘ W SPÓŁKĘ ENCJA.COM SPÓŁKA AKCYJNA. SPÓŁCE PRZEKSZTAŁCONEJ ENCJA.COM SPÓŁKA AKCYJNA W KATOWICACH Z DNIEM WPISU DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO PRZYSŁUGIWAĆ BĘDĄ WSZYSTKIE PRAWA I OBOWIĄZKI SPÓŁKI PRZEKSZTAŁCANEJ ENCJA. COM SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH. SPÓŁKA PRZEKSZTAŁCONA STANIE SIĘ ZATEM PODMIOTEM PRAW I OBOWIĄZKÓW WSZELKICH ZEZWOLEŃ, KONCESJI, DECYZJI I PRAW MAJĄTKOWYCH W SZCZEGÓLNOŚCI PRAW WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ SPÓŁKI PRZEKSZTAŁCANEJ. 11.04.2012 R. DATA UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW O PRZEKSZTAŁCENIU ORGANZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW.2012-05-18 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firma„ENCJA.COM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-05-18 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2012-05-18 do dziś
3. Numer w rejestrze0000305474 2012-05-18 do dziś
5. Numer REGON2408961402012-05-18 do dziś
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego600000,00 ZŁ2012-06-01 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji6000002022-07-07 do dziś
4. Wartość nominalna akcji1,00 ZŁ2012-05-18 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego600000,00 ZŁ2012-06-01 do dziś
6. Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego30500,00 ZŁ2022-07-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2022-07-07 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii6000002022-07-07 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2022-07-07 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?NIE2012-05-18 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-05-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁĄJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2012-05-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJCIECHOWSKI2012-05-18 do dziś
2. ImionaMICHAŁ PRZEMYSŁAW2012-05-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-05-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-05-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-05-18 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSYPUŁA2012-05-18 do dziś
2. ImionaKAROLINA2012-05-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-05-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2012-05-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-05-18 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaPARADOWSKI2012-05-18 do dziś
2. ImionaMARIUSZ2012-05-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-05-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2012-05-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-05-18 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2012-05-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoSZMAL2017-07-12 do dziś
2. ImionaMICHAŁ PAWEŁ2017-07-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-07-12 do dziś
21. NazwiskoPERSCHKE2012-05-18 do dziś
2. ImionaJOLANTA ANNA2012-05-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-05-18 do dziś
31. NazwiskoCIEŚLIK2012-05-18 do dziś
2. ImionaRAFAŁ2012-05-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-05-18 do dziś
41. NazwiskoSZMAL2012-05-18 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW KAZIMIERZ2012-05-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-05-18 do dziś
51. NazwiskoORŁOWSKI2012-05-18 do dziś
2. ImionaDARIUSZ STANISŁAW2012-05-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-05-18 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy158 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2012-05-18 do dziś
263 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2012-05-18 do dziś
363 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-05-18 do dziś
470 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2012-05-18 do dziś
573 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2012-05-18 do dziś
673 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2012-05-18 do dziś
785 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2012-05-18 do dziś
873 1 REKLAMA2012-05-18 do dziś
962 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2022-07-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 03.09.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-09-18 do dziś
2data złożenia 08.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-16 do dziś
3data złożenia 29.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-16 do dziś
4data złożenia 04.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-27 do dziś
5data złożenia 31.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-12 do dziś
6data złożenia 19.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-19 do dziś
7data złożenia 27.08.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-27 do dziś
8data złożenia 28.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
9data złożenia 29.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
10data złożenia 14.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-14 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2012 - 31.12.20122013-09-18 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-16 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-16 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-27 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-12 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-19 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-27 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
10OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2012 - 31.12.20122013-09-18 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-16 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-16 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-27 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-12 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-19 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-27 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
10OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2012 - 31.12.20122013-09-18 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-16 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-16 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-27 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-12 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-19 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-27 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
10OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów