INSTYTUT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-06-01 godz. 07:43:32
Numer KRS: 0000421185
Numer REGON: 281396000
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-05-17
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2022-09-21
Sygnatura akt[RDF/423175/22/753]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-05-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINSTYTUT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-05-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-05-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-05-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat OLSZTYN gmina OLSZTYN miejscowość OLSZTYN2019-04-25 do dziś
2. Adresmiejscowość OLSZTYN ulica UL. LEŚNA nr domu 26 nr lokalu 17 kod pocztowy 10-173 poczta OLSZTYN kraj POLSKA 2021-11-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki108.03.2012 R. -NOTARIUSZ BOLESŁAW PIOTROWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE, REP. A NR 536/20122012-05-17 do dziś
212.09.2013 R. NOTARIUSZ MARIA SMÓLSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE, REP. A NR 12174/2013 - ZMIENIONO § 3 UMOWY SPÓŁKI2013-10-09 do dziś
325.04.2018 R. W KN MARII SMÓLSKIEJ W W OLSZTYNIE, REP. A NR 4752/2018 W § 7 UST. 1 DODANO PKT OD 16 DO 222018-07-24 do dziś
404.03.2019 R. W KN MARII SMÓLSKIEJ W OLSZTYNIE, REP. A NR 3707/2019 ZMIENIONO § 32019-04-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-05-17 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-05-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRABOWSKA2012-05-17 do dziś
2. ImionaEWA2012-05-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-05-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały49 (CZTERDZIEŚCI DZIEWIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.900 (CZTERY TYSIĄCE DZIEWIĘĆSET) ZŁOTYCH2018-07-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-05-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2012-05-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-05-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEDNOOSOBOWA2012-05-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRABOWSKI2012-05-17 do dziś
2. ImionaKONRAD PIOTR2012-05-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-05-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2012-05-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-05-17 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 13 Z UPRAWA WARZYW, WŁĄCZAJĄC MELONY ORAZ UPRAWA ROŚLIN KORZENIOWYCH I ROŚLIN BULWIASTYCH2012-05-17 do dziś
201 19 Z POZOSTAŁE UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE2012-05-17 do dziś
301 11 Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU2015-11-27 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy110 91 Z PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH2018-07-24 do dziś
210 39 Z POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW2018-07-24 do dziś
352 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2018-07-24 do dziś
446 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT2018-07-24 do dziś
546 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW2018-07-24 do dziś
664 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2018-07-24 do dziś
710 61 Z WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ2018-07-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-31 do dziś
2data złożenia 11.03.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-03-25 do dziś
3data złożenia 14.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-10 do dziś
4data złożenia 20.10.2016 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-11-14 do dziś
5data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-28 do dziś
6data złożenia 04.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-04 do dziś
7data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
8data złożenia 13.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-13 do dziś
9data złożenia 21.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-31 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-03-25 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-10 do dziś
4OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-11-14 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-28 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-04 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-13 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-31 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-03-25 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-10 do dziś
4OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-11-14 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-28 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-04 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-13 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów