„HILLS LEGAL & TAX SOLUTIONS” SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2022-05-13 godz. 12:32:52
Numer KRS: 0000421000
Numer REGON: 145929261
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-05-17
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2022-03-29
Sygnatura akt[RDF/373676/22/480]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA AKCYJNA2012-05-17 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 145929261 NIP 52726719752012-05-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„HILLS LEGAL & TAX SOLUTIONS” SPÓŁKA AKCYJNA2012-05-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-05-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-05-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2012-05-17 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica STAWKI nr domu 40 kod pocztowy 01-040 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2012-05-17 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@HLTS.PL2012-05-17 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.HLTS.PL2012-05-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1AKT NOTARIALNY Z DNIA 20.12.2011 R., NOTARIUSZ MARZENA AMBROZIAK, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY UL. WSPÓLNEJ 27 A LOK. 51, 00-519 WARSZAWA, REP. A NR 2155/20112012-05-17 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z 17.10.2013 R., REPERTORIUM A 1411/2013 NOTARIUSZ MARZENA AMBROZIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. WSPÓLNA 27 A M. 51 ZMIANA § 5 STATUTU SPÓŁKI2014-01-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-05-17 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2012-05-17 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2012-05-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2012-05-17 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji10000002012-05-17 do dziś
4. Wartość nominalna akcji0, 10 ZŁ2012-05-17 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego100000,00 ZŁ2014-01-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiSERIA A2012-05-17 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii10000002012-05-17 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane1000000 AKCJI IMIENNYCH SERII A UPRZYWILEJOWANIE CO DO GŁOSU -NA KAŻDĄ AKCJĘ TEJ SERII PRZYSŁUGUJĄ 2 GŁOSY NA WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI.2012-05-17 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?NIE2012-05-17 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-05-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTOWANIA (W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO) UPOWAŻNIENI SĄ: -DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2012-05-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAPART2012-05-17 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA BEATA2012-05-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-05-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-05-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-05-17 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2012-05-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoZYCHOWICZ2015-11-05 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2015-11-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-11-05 do dziś
21. NazwiskoPOPŁAWSKI2015-11-05 do dziś
2. ImionaTADEUSZ2015-11-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-11-05 do dziś
31. NazwiskoKRAJEWSKI2015-11-05 do dziś
2. ImionaMAREK2015-11-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-11-05 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy166 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2014-01-09 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2014-01-09 do dziś
369 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA2014-01-09 do dziś
470 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2014-01-09 do dziś
571 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2014-01-09 do dziś
674 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-01-09 do dziś
782 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-01-09 do dziś
885 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2014-01-09 do dziś
996 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-01-09 do dziś
1070 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2015-11-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.07.2013 okres 20.12.2011-31.12.20122013-09-04 do dziś
2data złożenia 07.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-21 do dziś
3data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-05 do dziś
4data złożenia 08.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-22 do dziś
5data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-01 do dziś
6data złożenia 03.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
7data złożenia 05.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
8data złożenia 14.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
9data złożenia 07.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-07 do dziś
10data złożenia 29.03.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-29 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta120.12.2011-31.12.20122013-09-04 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-21 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-05 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-22 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-01 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-03-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego120.12.2011-31.12.20122013-09-04 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-21 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-05 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-22 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-01 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu120.12.2011-31.12.20122013-09-04 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-21 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-05 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-22 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-01 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-07 do dziś
10OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów