BURSZTYN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-18 godz. 10:30:00
Numer KRS: 0000420927
Numer REGON: 302118357
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-05-21
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2021-05-19
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/10321/21/358]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-05-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBURSZTYN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-05-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-05-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-05-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2015-10-07 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. MACIEJA PALACZA nr domu 144 kod pocztowy 60-278 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2019-04-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki126.04.2012 R., NOTARIUSZ DANIEL FOLWARSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU UL. MIELŻYŃSKIEGO 18/5, REP. A NR 3333/2012.2012-05-21 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 20 MARCA 2019 R., REP. A NR 2276/2019, NOTARIUSZ DANIEL WŁODZIMIERZ FOLWARSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU DANIEL WŁODZIMIERZ FOLWARSKI NOTARIUSZ, UL. MIELŻYŃSKIEGO 18/5, 61-725 POZNAŃ, NUMERY ZMIENIONYCH PARAGRAFÓW UMOWY SPÓŁKI: ZMIENIONO TREŚĆ §1, §8 ORAZ §11 UMOWY SPÓŁKI. PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2019-04-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-05-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-05-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaALFA PRO CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2014-08-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1410702962014-08-22 do dziś
4. Numer KRS0000286216 2014-08-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50.197 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.019.700 ZŁ2014-08-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2014-08-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5019700,00 ZŁ2012-05-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport15019700,00 ZŁ2012-05-21 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-05-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTACJI SPÓŁKI W STOSUNKACH ZEWNĘTRZNYCH, A WIĘC SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA PISM, UPOWAŻNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU ORAZ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.2012-05-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUDA2021-05-19 do dziś
2. ImionaWOJCIECH MATEUSZ2021-05-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-05-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-05-19 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoTURCZA2019-11-04 do dziś
2. ImionaMAREK ADAM2019-11-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-11-04 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2019-11-04 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2012-05-21 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2012-05-21 do dziś
364 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2012-05-21 do dziś
468 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2012-05-21 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2012-05-21 do dziś
673 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2012-05-21 do dziś
796 09 Z POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2015-10-07 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2015-10-07 do dziś
268 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2015-10-07 do dziś
364 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2019-04-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 24.07.2013 okres 26.04.2012 - 31.12.20122013-10-09 do dziś
2data złożenia 01.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-22 do dziś
3data złożenia 24.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-07 do dziś
4data złożenia 27.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-21 do dziś
5data złożenia 21.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-27 do dziś
6data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-18 do dziś
7data złożenia 07.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
8data złożenia 10.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego126.04.2012 - 31.12.20122013-10-09 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-22 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-07 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-21 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-27 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-18 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-10 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu126.04.2012 - 31.12.20122013-10-09 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-22 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-07 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-21 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-27 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-18 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów