ARTEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-26 godz. 15:35:13
Numer KRS: 0000420860
Numer REGON: 242935513
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-05-18
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2021-07-20
Sygnatura akt[RDF/318346/21/378]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-05-18 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 242935513 NIP 95427376062013-07-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-05-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-05-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-05-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. KATOWICE gmina M. KATOWICE miejscowość KATOWICE2012-05-18 do dziś
2. Adresmiejscowość KATOWICE ulica CHROMIKA nr domu 5A kod pocztowy 40-238 poczta KATOWICE kraj POLSKA 2013-12-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki124.04.2012 R., NOTARIUSZ RENATA MARIA CIASTOŃ, KANCELARIA NOTARIALNA W BĘDZINIE PRZY ALEI KOŁŁĄTAJA NR 40, -REPERTORIUM A NUMER 1181/2012.2012-05-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-05-18 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-05-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSYPKO2012-05-18 do dziś
2. ImionaFILIP PIOTR2012-05-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-05-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały98 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.900,00 ZŁ2014-10-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-05-18 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2012-05-18 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-05-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UMOCOWANY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE -JEŻELI WARTOŚĆ ROZPORZĄDZANEGO PRAWA LUB ZACIĄGANEGO ZOBOWIĄZANIA NIE PRZEKRACZA 50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH), A JEŻELI WARTOŚĆ ROZPORZĄDZANEGO PRAWA LUB ZACIĄGANEGO ZOBOWIĄZANIA PRZEKRACZA 50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2012-05-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSYPKO2018-10-03 do dziś
2. ImionaPIOTR JAN2018-10-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-10-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-10-03 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy171 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2012-05-18 do dziś
271 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2012-05-18 do dziś
374 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-05-18 do dziś
443 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2012-05-18 do dziś
543 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2012-05-18 do dziś
643 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2012-05-18 do dziś
743 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2012-05-18 do dziś
846 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW2012-05-18 do dziś
946 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2012-05-18 do dziś
1071 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2018-10-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 05.07.2013 okres 18.05.2012 - 31.12.20122013-07-25 do dziś
2data złożenia 07.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-11 do dziś
3data złożenia 02.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-06 do dziś
4data złożenia 11.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-31 do dziś
5data złożenia 02.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-26 do dziś
6data złożenia 02.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
7data złożenia 02.01.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-01-02 do dziś
8data złożenia 30.12.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-30 do dziś
9data złożenia 20.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego118.05.2012 - 31.12.20122013-07-25 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-11 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-06 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-31 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-26 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-01-02 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-30 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-20 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu118.05.2012 - 31.12.20122013-07-25 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-11 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-06 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-31 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-26 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów