GSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000420753
Numer REGON: 242940856
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-05-17
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2022-10-12
Sygnatura akt[RDF/442082/22/958]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-05-17 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 242940856 NIP 63818059612012-07-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-05-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-05-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-05-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat OŚWIĘCIMSKI gmina KĘTY miejscowość KĘTY2015-10-19 do dziś
2. Adresmiejscowość KĘTY ulica UL. JANA III SOBIESKIEGO nr domu 19 kod pocztowy 32-650 poczta KĘTY kraj POLSKA 2015-10-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z 12.04.2012 R. REP. A NR 3096/2012 SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ W TYCHACH PRZYUL. S.GROTA-ROWECKIEGO NR 44 NOTARIUSZ JACEK DAROWSKI2012-05-17 do dziś
228.05.2012 R., REP. A NR 4513/2012, NOTARIUSZ JACEK DAROWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W TYCHACH, UL. S.GROTA ROWECKIEGO 44, DODAJE NOWY PAR. 5 UST. 4 UMOWY SPÓŁKI2012-07-26 do dziś
321.05.2013 R., REP.A NR 1743/2013, NOTARIUSZ ANNA JEŻ, KANCELARIA NOTARIALNA JACEK DAROWSKI - NOTARIUSZ, ANNA JEŻ - NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA W TYCHACH, - ZMIENIONO: § 5 UST.12013-06-21 do dziś
425.07.2014 R., REP. A NR 4965/2014, NOTARIUSZ JACEK DAROWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA JACEK DAROWSKI - NOTARIUSZ, ANNA JEŻ - NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA Z SIEDZIBĄ W TYCHACH PRZY UL. S.GROTA-ROWECKIEGO NR 44, - ZMIANA: § 5 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI2014-09-18 do dziś
510.09.2015R. REPERTORIUM A NUMER 6116/2015 NOTARIUSZ JACEK DAROWSKI,KANCELARIA NOTARIALNA JACEK DAROWSKI-NOTARIUSZ,ANNA JEŻ-NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA Z SIEDZIBĄ W TYCHACH PRZY UL.S.GROTA-ROWECKIEGO NR 44,ZMIANA PAR. 2 UMOWY SPÓŁKI.2015-10-19 do dziś
612.09.2016R. - ZMIANA UMOWY W PAR. 5 UST. 1 PKT OD 35 DO 43 AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA OSKARA KNUPLERZA, Z KAN. NOT. W KRAKOWIE REP. A NR 13528/2016.2016-10-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-05-17 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-05-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNYSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-04-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3644917702018-04-25 do dziś
4. Numer KRS0000619077 2018-04-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały21.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.050.000 ZŁ2018-04-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2018-04-25 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego1050000,00 ZŁ2012-07-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-05-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2012-05-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaROJOWICZ2018-03-19 do dziś
2. ImionaJAN WŁADYSŁAW2018-03-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-03-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2018-03-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-03-19 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE2012-05-17 do dziś
241 2 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2014-09-18 do dziś
346 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE2014-09-18 do dziś
446 3 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2014-09-18 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-10-11 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2016-10-11 do dziś
288 10 Z POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH2016-10-11 do dziś
387 10 Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM ZAPEWNIAJĄCA OPIEKĘ PIELĘGNIARSKĄ2016-10-11 do dziś
487 90 Z POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM2016-10-11 do dziś
585 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2016-10-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.04.2015 okres OD 17.05.2012 DO 31.12.20122015-06-15 do dziś
2data złożenia 29.04.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-06-15 do dziś
3data złożenia 30.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-12 do dziś
4data złożenia 07.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-31 do dziś
5data złożenia 05.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20172017-07-25 do dziś
6data złożenia 28.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-28 do dziś
7data złożenia 27.08.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-27 do dziś
8data złożenia 29.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
9data złożenia 13.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-13 do dziś
10data złożenia 12.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 17.05.2012 DO 31.12.20122015-06-15 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-06-15 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-12 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-31 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20172017-07-25 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-28 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-27 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 17.05.2012 DO 31.12.20122015-06-15 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-06-15 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-12 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-31 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20172017-07-25 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów