MIEJSKI TECHNOLOGICZNY INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-28 godz. 14:42:38
Numer KRS: 0000420743
Numer REGON: 021879361
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-05-14
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2022-01-10
Sygnatura akt[RDF/366212/22/460]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-05-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaMIEJSKI TECHNOLOGICZNY INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-03-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-05-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-05-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2017-03-24 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. PRZEMYSŁOWA nr domu 33 nr lokalu 115 kod pocztowy 61-579 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2018-06-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 16.04.2012 R., NOTARIUSZ AGNIESZKA ZIELIŃSKA-RICHTER Z KANCELARII NOTARIALNEJ W POZNANIU KANCELARIA NOTARIALNA SPÓŁKA CYWILNA ELŻBIETA ZIELIŃSKA, IRENA ANTKOWIAK, AGNIESZKA ZIELIŃSKA-RICHTER PRZY UL. KAROLA LIBELTA 1/3, REPERTORIUM A NR 3900/2012.2012-05-14 do dziś
208.02.2016 R., AKT NOTARIALNY REP. A NR 1094/2016, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZ ELŻBIETĘ ZIELIŃSKĄ, KANCELARIA NOTARIALNA SPÓŁKA CYWILNA ELŻBIETA ZIELIŃSKA - NOTARIUSZ, AGNIESZKA ZIELIŃSKA - RICHTER - NOTARIUSZ PRZY UL. KAROLA LIBELTA 1/3, 61-706 POZNAŃ - ZMIENIONO § 3 UMOWY SPÓŁKI2016-02-26 do dziś
328.11.2016 R. REPERTORIUM A. 9526/2016, NOTARIUSZ ELŻBIETA ZIELIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, UL. KAROLA LIBELTA NR 1/3; ZMIENIONO: § 2, § 3.2017-03-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-05-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-05-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaVIRKE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-05-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON6396448372012-05-14 do dziś
4. Numer KRS0000157006 2012-05-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)2012-05-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2012-05-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2012-05-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-05-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JAK I WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT.2012-05-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKACZMAREK2012-05-14 do dziś
2. ImionaWOJCIECH KRZYSZTOF2012-05-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-05-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-05-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-05-14 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2012-05-14 do dziś
270 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2012-05-14 do dziś
374 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI2012-05-14 do dziś
474 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-05-14 do dziś
577 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2012-05-14 do dziś
678 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2012-05-14 do dziś
781 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2012-05-14 do dziś
881 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2012-05-14 do dziś
981 22 Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2012-05-14 do dziś
1081 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE2012-05-14 do dziś
1182 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2012-05-14 do dziś
1249 39 Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY2012-05-14 do dziś
1382 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA2012-05-14 do dziś
1482 20 Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER)2012-05-14 do dziś
1582 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2012-05-14 do dziś
1682 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-05-14 do dziś
1785 59 A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH2012-05-14 do dziś
1885 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2012-05-14 do dziś
1962 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2012-05-14 do dziś
2062 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2012-05-14 do dziś
2163 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2012-05-14 do dziś
2263 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2012-05-14 do dziś
2368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2012-05-14 do dziś
2469 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2012-05-14 do dziś
2570 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2012-05-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.05.2013 okres 16.04.2012R. - 31.12.2012R.2013-06-10 do dziś
2data złożenia 20.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-03 do dziś
3data złożenia 03.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-16 do dziś
4data złożenia 14.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-18 do dziś
5data złożenia 29.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-22 do dziś
6data złożenia 06.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-06 do dziś
7data złożenia 30.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-30 do dziś
8data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
9data złożenia 10.01.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-01-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego116.04.2012R. - 31.12.2012R.2013-06-10 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-03 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-16 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-18 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-22 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-06 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-30 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-01-10 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu116.04.2012R. - 31.12.2012R.2013-06-10 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-03 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-16 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-18 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-22 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-06 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-30 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-01-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów