ARTBUD TD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-01-17 godz. 12:15:10
Numer KRS: 0000420729
Numer REGON: 146127807
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-05-15
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2021-07-14
Sygnatura akt[RDF/316369/21/529]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2012-05-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTBUD TD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2012-05-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-05-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-05-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PRUSZKOWSKI gmina RASZYN miejscowość RYBIE2012-05-15 do dziś
2. Adresmiejscowość RYBIE ulica AKSAMITNA nr domu 7 kod pocztowy 05-090 poczta RASZYN kraj POLSKA 2012-05-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 30.03.2012 R., REPERTORIUM A NR 2152/2012 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA ANNĘ ZABOROWSKĄ-NOWOCIEŃ W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE, SPROSTOWANY AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 27 KWIETNIA 2012 ROKU SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA ANNĘ ZABOROWSKĄ-NOWOCIEŃ W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE, REP. A NR 2686/2012.2012-05-15 do dziś
228.12.2016R., REPERTORIUM A NR 4370/2016, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, NOTARIUSZ RAFAŁ SKUP, ZMIANA PAR. 7 UMOWY SPÓŁKI; ZMIANA PAR. 11 PKT 2 UMOWY SPÓŁKI POPRZEZ WYKREŚLENIE OSTATNIEJ CZĘŚCI ZDANIA W BRZMIENIU: 1 Z ZASTRZEŻENIEM POSTANOWIEŃ PAR. 11 PKT 5 NINIEJSZEJ UMOWY SPÓŁKI.2017-03-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-05-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaARTBUD TD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-05-15 do dziś
4. Numer KRS0000407987 2012-05-15 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2012-05-15 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUŚ2012-05-15 do dziś
2. ImionaTADEUSZ STANISŁAW2012-05-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-05-15 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2012-05-15 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2012-05-15 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2012-05-15 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2012-05-15 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2012-05-15 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000 ZŁ /JEDEN TYSIĄC ZŁOTYCH/2012-05-15 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego601.000 ZŁ2017-03-24 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2017-03-24 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000 ZŁ /JEDEN TYSIĄC ZŁOTYCH/2012-05-15 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2012-05-15 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego600.000 ZŁ2017-03-24 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2017-03-24 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2012-05-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE.2012-05-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaARTBUD TD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-05-15 do dziś
4. Numer KRS0000407987 2012-05-15 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2012-05-15 do dziś
247 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-05-15 do dziś
346 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2012-05-15 do dziś
447 53 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DYWANÓW, CHODNIKÓW I INNYCH POKRYĆ PODŁOGOWYCH ORAZ POKRYĆ ŚCIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-05-15 do dziś
547 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-05-15 do dziś
647 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-05-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 06.03.2017 okres OD 15.05.2012 DO 31.12.20122017-04-18 do dziś
2data złożenia 06.03.2017 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-04-18 do dziś
3data złożenia 06.03.2017 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-04-18 do dziś
4data złożenia 06.03.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-04-18 do dziś
5data złożenia 06.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-18 do dziś
6data złożenia 07.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-07 do dziś
7data złożenia 29.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-29 do dziś
8data złożenia 06.04.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-06 do dziś
9data złożenia 14.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 15.05.2012 DO 31.12.20122017-04-18 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-04-18 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-04-18 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-04-18 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-18 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-07 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-29 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-06 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów