DOBRE INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-05-14 godz. 12:06:08
Numer KRS: 0000420637
Numer REGON: 146125116
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-05-12
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2020-08-07
Sygnatura akt[RDF/231870/20/295]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2012-05-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOBRE INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2012-05-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-05-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-05-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2013-10-18 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica HOŻA nr domu 62 nr lokalu 2 kod pocztowy 00-682 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2013-10-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1DNIA 25 KWIETNIA 2012 ROKU, REP. A NR 12598/2012, ASESOR NOTARIALNY ROMAN TOKARCZYK, ZASTĘPCA TADEUSZA SOJKI -NOTARIUSZA PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE2012-05-12 do dziś
2DNIA 26.07.2012 R., REP. A NR 2338/2012, NOTARIUSZ IWONA KRUPIŃSKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE. ZMIENIONO § 8 UST. 2 UMOWY SPÓŁKI SKREŚLONO § 21 I § 22 UMOWY SPÓŁKI2012-09-04 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 18.01.2016 R., REP. A NR 210/2016 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA JAKUBA BUDZISZEWSKIEGO W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE - ZMIANA § 6, § 8, § 14, § 152016-06-09 do dziś
408.03.2018R., NOTARIUSZ JAKUB BUDZISZEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP.A NR 1664/2018, ZMIANA: §6, §8, §142018-05-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-05-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOBRE INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-05-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1459467332012-05-12 do dziś
4. Numer KRS0000406524 2012-05-12 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2012-05-12 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJUDA2016-06-09 do dziś
2. ImionaMICHAŁ JAN2016-06-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-06-09 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2016-06-09 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2016-06-09 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2016-06-09 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-06-09 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2016-06-09 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej2000,00 ZŁ2016-06-09 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego2000,00 ZŁ2016-06-09 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2016-06-09 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2012-05-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKOMPLEMENTARIUSZ TJ. DOBRE INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ZGODNIE Z ZASADAMI REPREZENTACJI PRZEWIDZIANYMI DLA TEJ SPÓŁKI W PRZEPISACH KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH ORAZ W JEJ UMOWIE, TO JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE; MAGDALENA JUDA - CZŁONEK ZARZĄDU, MICHAŁ JUDA - CZŁONEK ZARZĄDU.2016-06-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOBRE INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-05-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1459467332012-05-12 do dziś
4. Numer KRS0000406524 2012-05-12 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy156 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2016-06-09 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy173 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2016-06-09 do dziś
256 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2016-06-09 do dziś
356 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2016-06-09 do dziś
456 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2016-06-09 do dziś
556 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2016-06-09 do dziś
647 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2016-06-09 do dziś
773 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2016-06-09 do dziś
863 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2016-06-09 do dziś
970 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2016-06-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 26.08.2013 okres 2012 R2013-10-18 do dziś
2data złożenia 29.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-06 do dziś
3data złożenia 30.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-11 do dziś
4data złożenia 13.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-10 do dziś
5data złożenia 07.08.2020 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152020-08-07 do dziś
6data złożenia 07.08.2020 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-08-07 do dziś
7data złożenia 07.08.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-08-07 do dziś
8data złożenia 07.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12012 R2013-10-18 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-06 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-11 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-10 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152020-08-07 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-08-07 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-08-07 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-08-07 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-08-07 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów