A-Z TRANS SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000420574
Numer REGON: 021879390
Numer NIP: 8971783948
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-05-14
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2023-07-15
Sygnatura akt[RDF/541848/23/338]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-05-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA-Z TRANS SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-05-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-05-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-05-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat ŚREDZKI gmina MIĘKINIA miejscowość GŁOSKA2012-05-14 do dziś
2. Adresmiejscowość GŁOSKA ulica LIPOWA nr domu 4 kod pocztowy 55-330 poczta GŁOSKA kraj POLSKA 2012-05-14 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejINFO@AZTRANS.COM.PL2012-05-14 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.AZTRANS.COM.PL2012-05-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 04.04.2012 R. SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ BOŻENY NOWIŃSKIEJ WE WROCŁAWIU PRZY PLACU MUZEALNYM 7/1, REPERTORIUM A NR 840/2012.2012-05-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-05-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-05-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOZIEŁEK2012-05-14 do dziś
2. ImionaMARIAN PIOTR2012-05-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-05-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.750,00 ZŁ (CZTERY TYSIĄCE SIEDEMSET PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)2012-05-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-05-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2012-05-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-05-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST: -W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO -CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE -W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO -DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2012-05-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOZIEŁEK2012-05-14 do dziś
2. ImionaMARIAN PIOTR2012-05-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-05-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-05-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-05-14 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy149 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2012-05-14 do dziś
252 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2012-05-14 do dziś
352 29 B DZIAŁALNOŚĆ ŚRÓDLĄDOWYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2012-05-14 do dziś
452 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2012-05-14 do dziś
552 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH2012-05-14 do dziś
652 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2012-05-14 do dziś
752 24 A PRZEŁADUNEK TOWARÓW2012-05-14 do dziś
852 24 B PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH ŚRÓDLĄDOWYCH2012-05-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.11.2013 okres 14.05.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-12-04 do dziś
2data złożenia 08.10.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-22 do dziś
3data złożenia 19.01.2016 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-01-27 do dziś
4data złożenia 29.12.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-02 do dziś
5data złożenia 04.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-03 do dziś
6data złożenia 27.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-27 do dziś
7data złożenia 13.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-13 do dziś
8data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
9data złożenia 14.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
10data złożenia 13.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-13 do dziś
11data złożenia 15.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego114.05.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-12-04 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-22 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-01-27 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-02 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-03 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-27 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu114.05.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-12-04 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-22 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-01-27 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-02 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-03 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-27 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów