HEXA OPERATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-13 godz. 12:32:52
Numer KRS: 0000420517
Numer REGON: 146122307
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-05-12
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2021-10-15
Sygnatura akt[RDF/351039/21/60]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-05-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHEXA OPERATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-05-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-05-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-05-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2020-05-28 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. WOŁOSKA nr domu 9 kod pocztowy 02-583 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2020-05-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki112 KWIETNIA 2012, REP. A 1128/2012, NOTARIUSZ SYLWIA KUBICKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE2012-05-12 do dziś
220.06.2018 R., REP. A 652/2018, NOTARIUSZ SYLWIA KUBICKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA §2.1 I §7.32018-07-02 do dziś
3AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 13.05.2020R, REP. A NR 1055/2020, NOTARIUSZ WIOLETA MAJCHRZAK-SAMSEL, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ZMIENIONO §2.1 UMOWY SPÓŁKI2020-05-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-05-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-05-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHEXA TELECOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-07-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1420651562018-07-02 do dziś
4. Numer KRS0000343595 2018-07-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁ2018-07-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2018-07-02 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2012-05-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-05-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY -JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. JEŻELI ZARZĄD JEST KILKUOSOBOWY DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB W PRZYPADKU POWOŁANIA PROKURENTA JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2012-05-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIERNACKI2016-04-07 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2016-04-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-04-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-04-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-04-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPYROWICZ2012-05-12 do dziś
2. ImionaMARIUSZ LECH2012-05-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-05-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-04-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-05-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy171 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2012-05-12 do dziś
262 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2012-05-12 do dziś
342 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2012-05-12 do dziś
442 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2012-05-12 do dziś
546 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2012-05-12 do dziś
662 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2012-05-12 do dziś
761 90 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI2012-05-12 do dziś
862 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2012-05-12 do dziś
963 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2012-05-12 do dziś
1061 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ2016-04-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 03.12.2013 okres 12.04.2012 - 31.12.20122013-12-11 do dziś
2data złożenia 09.09.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-02 do dziś
3data złożenia 10.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-17 do dziś
4data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-25 do dziś
5data złożenia 13.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-15 do dziś
6data złożenia 14.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-14 do dziś
7data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
8data złożenia 17.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-17 do dziś
9data złożenia 14.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego112.04.2012 - 31.12.20122013-12-11 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-02 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-17 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-25 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-15 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-14 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-17 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu112.04.2012 - 31.12.20122013-12-11 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-02 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-17 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów