FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „BUDMAX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000420397
Numer REGON: 321222841
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-05-10
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2018-02-19
Sygnatura akt[SZ.XIII NS-REJ.KRS/22363/16/607]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-05-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „BUDMAX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-05-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-05-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-05-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat M. SZCZECIN gmina M. SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2012-05-10 do dziś
2. Adresmiejscowość SZCZECIN ulica KSIĘŻNEJ ANNY kod pocztowy 70-671 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2012-05-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 2 KWIETNIA 2012 R., NOTARIUSZ MARIA OLSZEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE, REP. A NR 3353/2012.2012-05-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-05-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-05-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICHALAK2012-05-10 do dziś
2. ImionaWIESŁAW JANUSZ2012-05-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-05-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.750,00 ZŁ2012-05-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-05-10 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKONDZIEWSKI2012-05-10 do dziś
2. ImionaPAWEŁ ANDRZEJ2012-05-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-05-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.750,00 ZŁ2012-05-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-05-10 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOZAK2012-05-10 do dziś
2. ImionaRYSZARD2012-05-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-05-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.500,00 ZŁ2012-05-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-05-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2012-05-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-05-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu1. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU (REPREZENTACJA SAMOISTNA) 2. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I ZACIĄGANIA W IMIENIU SPÓŁKI ZOBOWIĄZAŃ, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA 100.000,00 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH) UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, NATOMIAST DO OŚWIADCZEŃ WOLI I ZACIĄGANIA W IMIENIU SPÓŁKI ZOBOWIĄZAŃ, KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA 100.000,00 ZŁ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM (REPREZENTACJA ŁĄCZNA) 3. W POZOSTAŁYM ZAKRESIE DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM (REPREZENTACJA ŁĄCZNA).2012-05-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2012-05-10 do dziś
243 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2012-05-10 do dziś
343 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2012-05-10 do dziś
443 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2012-05-10 do dziś
543 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2012-05-10 do dziś
643 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2012-05-10 do dziś
743 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2012-05-10 do dziś
846 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2012-05-10 do dziś
946 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2012-05-10 do dziś
1046 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2012-05-10 do dziś
1146 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2012-05-10 do dziś
1241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2012-05-10 do dziś
1349 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2012-05-10 do dziś
1416 10 Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH2012-05-10 do dziś
1516 21 Z PRODUKCJA ARKUSZY FORNIROWYCH I PŁYT WYKONANYCH NA BAZIE DREWNA2012-05-10 do dziś
1616 22 Z PRODUKCJA GOTOWYCH PARKIETÓW PODŁOGOWYCH2012-05-10 do dziś
1716 23 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA2012-05-10 do dziś
1816 24 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH2012-05-10 do dziś
1971 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2012-05-10 do dziś
2071 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2012-05-10 do dziś
2143 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2012-05-10 do dziś
2243 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2012-05-10 do dziś
2343 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2012-05-10 do dziś
2443 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2012-05-10 do dziś
2543 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2012-05-10 do dziś
2643 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2012-05-10 do dziś
2743 31 Z TYNKOWANIE2012-05-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów