DOBREMOCE.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-13 godz. 11:04:37
Numer KRS: 0000420396
Numer REGON: 021834720
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-05-10
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2017-09-08
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/27488/17/713]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-05-10 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 021834720 NIP 89821996502012-05-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOBREMOCE.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-05-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-05-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-05-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2015-12-11 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. KOMANDORSKA nr domu 94 nr lokalu 2 kod pocztowy 53-345 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2017-05-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki101.03.2012 R., NOTARIUSZ IWONA ŁACNA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, RYNEK 7, REP. A NR 3659/2012 06.03.2012 R., NOTARIUSZ IWONA ŁACNA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, RYNEK 7, REP. A NR 3941/2012, ZMIENIONO: § 9 UST. 4 UMOWY SPÓŁKI2012-05-10 do dziś
217.03.2017R., NOTARIUSZ HANNA STRZELCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. KSIĘCIA WITOLDA 49/2, REP. A NR 703/2017. ZMIENIONO §4 UMOWY SPÓŁKI. 21.04.2017R., NOTARIUSZ HANNA STRZELCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. KSIĘCIA WITOLDA 49/2, REP. A NR 1025/2017. ZMIENIONO §5 UST.1 UMOWY SPÓŁKI.2017-05-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-05-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-05-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJEŻEWSKI2012-05-10 do dziś
2. ImionaWOJCIECH PRZEMYSŁAW2012-05-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-05-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały90 (DZIEWIĘĆDZIESIAT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 45.000 (CZTERDZIEŚCI PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH2017-06-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-05-10 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSYNOWIEC2015-12-11 do dziś
2. ImionaJOANNA2015-12-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-12-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 (DZIESIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH2017-05-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-12-11 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2017-05-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport12500,00 ZŁ2012-05-10 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-05-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2012-05-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJEŻEWSKI2012-05-10 do dziś
2. ImionaWOJCIECH PRZEMYSŁAW2012-05-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-05-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-12-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-05-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoŁOPATKA2016-12-06 do dziś
2. ImionaŁUCJA2016-12-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-12-06 do dziś
4. Rodzaj prokuryPRIKURA SAMOISTNA2016-12-06 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy111 PRODUKCJA NAPOJÓW2012-05-10 do dziś
293 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2012-05-10 do dziś
346 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2012-05-10 do dziś
447 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2012-05-10 do dziś
552 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2012-05-10 do dziś
656 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2012-05-10 do dziś
773 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2012-05-10 do dziś
879 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE2012-05-10 do dziś
990 DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ2012-05-10 do dziś
1046 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH2015-12-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.07.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-02 do dziś
2data złożenia 16.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-31 do dziś
3data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-16 do dziś
4data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-05 do dziś
5data złożenia 17.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-02 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-31 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-16 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-05 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-02 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-31 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-16 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-05 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów