ARTETA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-17 godz. 12:15:10
Numer KRS: 0000420382
Numer REGON: 146088504
Numer NIP: 5252530102
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-05-11
Ostatni wpis Nr wpisu42Data dokonania wpisu2021-07-09
Sygnatura akt[RDF/313599/21/958]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-05-11 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 1460885042012-05-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTETA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-05-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-05-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-05-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2016-10-13 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ALEJA KSIĘCIA JÓZEFA PONIATOWSKIEGO nr domu 1 kod pocztowy 03-901 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2016-10-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki118.04.2012 R., NOTARIUSZ DARIUSZ ANDRYCHOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ DARIUSZ ANDRYCHOWSKI W BIAŁYMSTOKU, UL. LEGIONOWA 28 LOK.701, REPERTORIUM A NR 1456/20122012-05-11 do dziś
220.12.2012 R. - AKT NOTARIALNY, REPERTORIUM A NUMER 5351/2012, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA DARIUSZA ANDRYCHOWSKIEGO Z KANCELARII NOTARIALNEJ W BIAŁYMSTOKU PRZY UL. LEGIONOWEJ 28 LOK. 701 - ZMIANA UMOWY SPÓŁKI POPRZEZ: - ZMIANĘ TREŚCI PARAGRAFU 4 USTĘP 1; - DODANIE W PARAGRAFIE 5 USTĘP 1 PO LITERZE A) LITERY B)2013-01-15 do dziś
326.02.2013 R. - AKT NOTARIALNY, REPERTORIUM A NR 622/2013, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA DARIUSZA ANDRYCHOWSKIEGO PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W BIAŁYMSTOKU, PRZY UL. LEGIONOWEJ 28 LOK. 701 - ZMIANA §17 UST. 5.2013-03-01 do dziś
431.01.2014 R., AKT NOTARIALNY, REPERTORIUM A NR 459/2014, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA DARIUSZA ANDRYCHOWSKIEGO PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W BIAŁYMSTOKU, UL. LEGIONOWA 28 LOK. 701 - ZMIANA § 17 UST. 5 UMOWY SPÓŁKI2014-02-17 do dziś
5AKT NOTARIALNY Z DNIA 03.08.2017 R., NOTARIUSZ KRZYSZTOF KOPCZYŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 845/2017, ZMIANA §4 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI.2017-12-08 do dziś
621.12.2017 R., NOTARIUSZ KRZYSZTOF KOPCZYŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 3014/2017, ZMIANA § 4 UST. 1 ORAZ § 5 UMOWY SPÓŁKI.2018-01-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-05-11 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-05-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOVOFRUCT SK, S.R.O.2021-05-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały6002 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.001.000 PLN2021-05-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2021-05-18 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego3001000,00 ZŁ2021-01-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport12031000,00 ZŁ2013-01-15 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-05-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuA) JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, B) JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z CO NAJMNIEJ DWÓCH OSÓB - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2014-02-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNEVIDOMSKIS2020-10-22 do dziś
2. ImionaSKIRMANTAS2020-10-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-10-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-10-22 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaJELIŃSKA2012-05-11 do dziś
2. ImionaJOANNA MAŁGORZATA2012-05-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-05-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2013-02-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-05-11 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 33 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH2015-03-11 do dziś
246 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH2015-03-11 do dziś
347 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-03-11 do dziś
447 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-03-11 do dziś
552 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2015-03-11 do dziś
646 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW2015-03-11 do dziś
746 38 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI2019-03-28 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA2019-03-28 do dziś
247 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2019-03-28 do dziś
349 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2019-03-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.07.2013 okres 18.04.2012-31.12.20122013-09-10 do dziś
2data złożenia 18.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-29 do dziś
3data złożenia 22.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-30 do dziś
4data złożenia 13.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-05 do dziś
5data złożenia 11.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-26 do dziś
6data złożenia 15.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-15 do dziś
7data złożenia 18.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-18 do dziś
8data złożenia 13.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-13 do dziś
9data złożenia 08.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-08 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta118.04.2012-31.12.20122013-09-10 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-29 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-30 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-05 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-26 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-15 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-18 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-13 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego118.04.2012-31.12.20122013-09-10 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-29 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-30 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-05 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-26 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-15 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-18 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-13 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu118.04.2012-31.12.20122013-09-10 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-29 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-30 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-05 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-26 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-15 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-18 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-13 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów