BURRITO FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-18 godz. 10:30:00
Numer KRS: 0000420373
Numer REGON: 146127530
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-05-16
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2019-07-16
Sygnatura akt[RDF/166044/19/680]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-05-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBURRITO FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-05-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-05-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-05-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2012-05-16 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica PIĘKNA nr domu 68 A kod pocztowy 00-672 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2014-01-23 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@BURRITOBANDIDOS.PL2012-05-16 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.BURRITOBANDIDOS.PL2012-05-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY, REP. A NR 1776/2012, REP. A NR 05.03.2012 R., KANCELARIA NOTARIALNA, NOTARIUSZ ALICJA HUZIUK, WOJCIECH PUSZ, ZASTĘPCA NOTARIUSZA ALICJI HUZIUK, UL. RADNA 6/8, 00-341 WARSZAWA2012-05-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-05-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-05-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOŁAKOWSKA2017-05-12 do dziś
2. ImionaEDYTA EWA2017-05-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-05-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały320 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.000,00 ZŁOTYCH2017-05-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-05-12 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDORAISAMY2017-05-12 do dziś
2. ImionaANAND2017-05-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-05-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1.280 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 64.000,00 ZŁOTYCH2017-05-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-05-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego80000,00 ZŁ2014-01-23 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2012-05-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2012-05-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOŁAKOWSKA2017-05-12 do dziś
2. ImionaEDYTA EWA2017-05-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-05-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-05-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-05-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy156 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2014-12-12 do dziś
256 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2014-12-12 do dziś
356 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2014-12-12 do dziś
456 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2014-12-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.07.2013 okres 05.03.2012 - 31.12.20122013-10-24 do dziś
2data złożenia 15.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-26 do dziś
3data złożenia 17.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-24 do dziś
4data złożenia 14.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-17 do dziś
5data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-12 do dziś
6data złożenia 14.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-15 do dziś
7data złożenia 15.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
8data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego105.03.2012 - 31.12.20122013-10-24 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-26 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-24 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-17 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-12 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-15 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu105.03.2012 - 31.12.20122013-10-24 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-26 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-24 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-17 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-12 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-15 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów