WOJTANOWICZ SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-18 godz. 13:41:33
Numer KRS: 0000420272
Numer REGON: 122563237
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-05-09
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2019-01-22
Sygnatura akt[WR.IX NS-REJ.KRS/31293/18/411]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-05-09 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 122563237 NIP 67514758762012-05-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaWOJTANOWICZ SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-05-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-05-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-05-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat W. WROCŁAW gmina SIECHNICE miejscowość SIECHNICE2012-05-28 do dziś
2. Adresmiejscowość SIECHNICE ulica GRABSKIEGO nr domu 29 kod pocztowy 55-011 poczta SIECHNICE kraj POLSKA 2012-05-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki108.05.2012 R.2012-05-09 do dziś
216.5.2012 R. REP A NR 5079/2012, NOTARIUSZ IWONA PALMIRSKA -UL. KIELECKA NR 25A, 31-523 KRAKÓW, ZMIENIONO § 2, § 3.2012-05-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-05-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-05-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJTANOWICZ2012-05-28 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2012-05-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-05-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1500 ZŁ2012-05-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-05-28 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZTAFA2012-05-28 do dziś
2. ImionaMARCIN2012-05-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-05-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000 ZŁ2012-05-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-05-28 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJURECZEK2012-05-28 do dziś
2. ImionaMAREK2012-05-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-05-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 ZŁ2012-05-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-05-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2012-05-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-05-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2012-05-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ2012-05-09 do dziś
211 PRODUKCJA NAPOJÓW2012-05-09 do dziś
312 PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH2012-05-09 do dziś
413 PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2012-05-09 do dziś
514 PRODUKCJA ODZIEŻY2012-05-09 do dziś
615 PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH2012-05-09 do dziś
716 PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2012-05-09 do dziś
817 PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU2012-05-09 do dziś
918 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2012-05-09 do dziś
1019 WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE KOKSU I PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ2012-05-09 do dziś
1135 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2012-05-09 do dziś
1202 LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE DREWNA2012-05-09 do dziś
1320 PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH2012-05-09 do dziś
1421 PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2012-05-09 do dziś
1522 PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH2012-05-09 do dziś
1623 PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH2012-05-09 do dziś
1724 PRODUKCJA METALI2012-05-09 do dziś
1825 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ2012-05-09 do dziś
1926 PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2012-05-09 do dziś
2027 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2012-05-09 do dziś
2128 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-05-09 do dziś
2229 PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2012-05-09 do dziś
2303 RYBACTWO2012-05-09 do dziś
2436 POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY2012-05-09 do dziś
2537 ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW2012-05-09 do dziś
2638 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW2012-05-09 do dziś
2739 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2012-05-09 do dziś
2830 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO2012-05-09 do dziś
2931 PRODUKCJA MEBLI2012-05-09 do dziś
3032 POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW2012-05-09 do dziś
3133 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2012-05-09 do dziś
3241 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2012-05-09 do dziś
3342 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2012-05-09 do dziś
3405 WYDOBYWANIE WĘGLA KAMIENNEGO I WĘGLA BRUNATNEGO (LIGNITU)2012-05-09 do dziś
3543 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2012-05-09 do dziś
3645 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2012-05-09 do dziś
3746 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2012-05-09 do dziś
3847 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2012-05-09 do dziś
3949 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2012-05-09 do dziś
4050 TRANSPORT WODNY2012-05-09 do dziś
4151 TRANSPORT LOTNICZY2012-05-09 do dziś
4252 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2012-05-09 do dziś
4353 DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA2012-05-09 do dziś
4455 ZAKWATEROWANIE2012-05-09 do dziś
4506 GÓRNICTWO ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO2012-05-09 do dziś
4656 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2012-05-09 do dziś
4758 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2012-05-09 do dziś
4859 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2012-05-09 do dziś
4960 NADAWANIE PROGRAMÓW OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH2012-05-09 do dziś
5061 TELEKOMUNIKACJA2012-05-09 do dziś
5162 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2012-05-09 do dziś
5263 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2012-05-09 do dziś
5364 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2012-05-09 do dziś
5466 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2012-05-09 do dziś
5568 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2012-05-09 do dziś
5607 GÓRNICTWO RUD METALI2012-05-09 do dziś
5769 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE2012-05-09 do dziś
5870 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2012-05-09 do dziś
5971 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2012-05-09 do dziś
6072 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2012-05-09 do dziś
6173 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2012-05-09 do dziś
6274 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2012-05-09 do dziś
6375 DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA2012-05-09 do dziś
6477 WYNAJEM I DZIERŻAWA2012-05-09 do dziś
6578 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2012-05-09 do dziś
6679 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE2012-05-09 do dziś
6708 POZOSTAŁEGÓRNICTWO I WYDOBYWANIE2012-05-09 do dziś
6880 DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA2012-05-09 do dziś
6981 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2012-05-09 do dziś
7082 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2012-05-09 do dziś
7185 EDUKACJA2012-05-09 do dziś
7286 OPIEKA ZDROWOTNA2012-05-09 do dziś
7387 POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM2012-05-09 do dziś
7488 POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA2012-05-09 do dziś
7590 DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ2012-05-09 do dziś
7691 DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK, ARCHIWÓW, MUZEÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ2012-05-09 do dziś
7792 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI2012-05-09 do dziś
7809 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE2012-05-09 do dziś
7993 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2012-05-09 do dziś
8094 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH2012-05-09 do dziś
8195 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2012-05-09 do dziś
8296 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2012-05-09 do dziś
8397 GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW2012-05-09 do dziś
8498 GOSPODARSTWA DOMOWE PRODUKUJĄCE WYROBY I ŚWIADCZĄCE USŁUGI NA WŁASNE POTRZEBY2012-05-09 do dziś
8510 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH2012-05-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów