ASTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Stan na dzień 2021-01-22 godz. 12:01:12
Numer KRS: 0000420154
Numer REGON: 712379391
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-05-11
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2020-05-29
Sygnatura akt[RDF/203425/20/316]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2012-05-11 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 712379391 NIP 82122675742012-05-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2012-05-11 do dziś
4. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-05-11 do dziś
5. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-05-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat SOKOŁOWSKI gmina SOKOŁÓW PODLASKI miejscowość SOKOŁÓW PODLASKI2015-09-21 do dziś
2. Adresmiejscowość SOKOŁÓW PODLASKI ulica UL. LIPOWA nr domu 54 kod pocztowy 08-300 poczta SOKOŁÓW PODLASKI kraj POLSKA 2015-09-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacje o sporządzeniu lub zmianie statutu128.12.2011 R., NOTARIUSZ ANETA DEFLORIAN, KANCELARIA NOTARIALNA A. DEFLORIAN, D. JASTRZĘBSKA-KWIECIEŃ SPÓŁKA CYWILNA, UL STAROWIŚLNA 22/2, 31-032 KRAKÓW, REPERTORIUM A NR 4167/20112012-05-11 do dziś
206.07.2015R. REP. A NR 3922/2015 PIOTR FLAGA KANCELARIA NOTARIALNA W SOKOŁOWIE PODLASKIM ZMIANA PAR.2 UST.1 15.07.2015R. REP. A 4105/2015 PIOTR FLAGA KANCELARIA NOTARIALNA W SOKOŁOWIE PODLASKIM ZMIANA PAR.3 LIT.A2015-09-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-05-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2012-05-11 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleSPÓŁKA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE ASTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W STARYM OPOLU, NA MOCY UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW POWZIĘTEJ W DNIU 28.12.2011 R. I ZAPROTOKOŁOWANEJ PRZEZ NOTARIUSZA ANETĘ DEFLORIAN Z KANCELARII NOTARIALNEJ A. DEFLORIAN, D. JASTRZĘBSKA-KWIECIEŃ SPÓŁKA CYWILNA UL. STAROWIŚLA 22/2, 31-032 KRAKÓW, REPERTORIUM A NR 4163/20112012-05-11 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE „ASTRA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-05-11 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2012-05-11 do dziś
3. Numer w rejestrze0000041282 2012-05-11 do dziś
5. Numer REGON7123793912012-05-11 do dziś
Rubryka 7 - Dane komplementariuszy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaASTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-05-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1458194502012-05-11 do dziś
4. Numer KRS0000396508 2012-05-11 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego4360000,00 ZŁ2012-05-11 do dziś
2. Liczba akcji wszyskich emisji87202012-05-11 do dziś
3. Wartość nominalna akcji500,00 ZŁ2012-05-11 do dziś
4. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego4360000,00 ZŁ2012-05-11 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2012-05-11 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii87202012-05-11 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane8720 AKCJI SERII A UPRZYWILEJOWANYCH CO DO GŁOSU, W TEN SPOSÓB ŻE KAŻDA AKCJA DAJE PRAWO DO 2 GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU.2012-05-11 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Sposób reprezentacji spółkiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY KOMPLEMENTARIUSZ ASTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W STARYM OPOLU. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA ASTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE (REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA). DO REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA UPRAWNIONY JEST: ANDRZEJ CYMERSKI - PREZES ZARZĄDU.2013-08-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane komplementariuszy reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaASTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-05-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1458194502012-05-11 do dziś
4. Numer KRS0000396508 2012-05-11 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2012-05-11 do dziś
247 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2012-05-11 do dziś
349 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2012-05-11 do dziś
449 42 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI2012-05-11 do dziś
552 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2012-05-11 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2012-05-11 do dziś
770 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2012-05-11 do dziś
846 33 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH2015-09-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 03.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-27 do dziś
2data złożenia 28.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
3data złożenia 27.07.2018 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-07-27 do dziś
4data złożenia 27.07.2018 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-07-27 do dziś
5data złożenia 27.07.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-07-27 do dziś
6data złożenia 27.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-27 do dziś
7data złożenia 29.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-27 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-07-27 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-07-27 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-07-27 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-27 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-27 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-07-27 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-07-27 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-07-27 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-27 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów