AQUA SEEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-27 godz. 10:19:56
Numer KRS: 0000420009
Numer REGON: 146118837
Numer NIP: 1132855584
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-05-10
Ostatni wpis Nr wpisu40Data dokonania wpisu2023-08-21
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/36529/23/214]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-05-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAQUA SEEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-05-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-05-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-05-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2012-05-10 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica SIENNICKA nr domu 29 kod pocztowy 04-394 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2012-07-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1REP. A NR 3697/2012 02.04.2012 R. ASESOR NOTARIALNY ANNA ZIÓŁKOWSKA, ZASTĘPCA NOTARIUSZA ALEKSANDRY ZAPART, KANCELARIA NOTARIALNA WARSZAWA2012-05-10 do dziś
213.10.2015 R., REP. A NR 3730/2015, NOTARIUSZ M.BIAŁECKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE; - NOWE BRZMIENIE: § 4, § 10 UST. 3, § 16 UST. 4 LIT B UMOWY SPÓŁKI; - SKREŚLENIU ULEGA: § 13 UMOWY SPÓŁKI2015-11-26 do dziś
321.02.2018 R., REP. A NR 4485/2018, NOTARIUSZ MAŁGORZATA PAŁGAN-PASZKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ZMIANA: §4 UST.4, §5 UST.3, §6, §7 UST.2, §8 UST.1, §8 UST.3, §8 UST.4, §9, §10 UST.1, §10 UST.2, §10 UST.3, §10 UST.4, §12 UST.2, §12 UST.3 §15 UST.3, SKREŚLENIE §162018-03-12 do dziś
414.08.2020R., REP. A NR 16719/2020, NOTARIUSZ MAŁGORZATA PAŁGAN-PASZKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: § 4 UST. 12021-03-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-05-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-05-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSEEN HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-05-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1409510432012-05-10 do dziś
4. Numer KRS0000282550 2012-05-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1155 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.306.792,11 ZŁ2021-03-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-05-10 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOKARCZYK2012-05-10 do dziś
2. ImionaJACEK ALEKSANDER2012-05-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-05-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały519 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 587.207,89 ZŁ2021-03-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-05-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego1894000,00 ZŁ2021-03-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2012-05-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE BĄDŹ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2012-05-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARKOWICZ2023-08-21 do dziś
2. ImionaPAWEŁ STANISŁAW2023-08-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-08-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2023-08-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-08-21 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOKARCZYK2012-05-10 do dziś
2. ImionaJACEK ALEKSANDER2012-05-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-05-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-05-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-05-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoSOWA2012-05-10 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW2012-05-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-05-10 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU2012-05-10 do dziś
21. NazwiskoGWÓŹDŹ2020-07-21 do dziś
2. ImionaMAREK KRZYSZTOF2020-07-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-07-21 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU2020-07-21 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy174 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2012-05-10 do dziś
228 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-05-10 do dziś
342 9 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2012-05-10 do dziś
477 WYNAJEM I DZIERŻAWA2012-05-10 do dziś
574 1 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2012-05-10 do dziś
633 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2012-05-10 do dziś
742 2 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW, LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2012-05-10 do dziś
838 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW2012-05-10 do dziś
971 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2012-05-10 do dziś
1043 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-09-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 18.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-06-26 do dziś
2data złożenia 18.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-26 do dziś
3data złożenia 27.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-15 do dziś
4data złożenia 06.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-25 do dziś
5data złożenia 02.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-22 do dziś
6data złożenia 14.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-14 do dziś
7data złożenia 02.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-02 do dziś
8data złożenia 25.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-25 do dziś
9data złożenia 10.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-10 do dziś
10data złożenia 24.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-24 do dziś
11data złożenia 05.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-05 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-22 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-14 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-02 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-25 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-10 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-24 do dziś
7OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2012 - 31.12.20122013-06-26 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-26 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-15 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-25 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-22 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-14 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-03 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-25 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-10 do dziś
10OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-24 do dziś
11OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2012 - 31.12.20122013-06-26 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-26 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-15 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-25 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-22 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-14 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-02 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-25 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-10 do dziś
10OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-24 do dziś
11OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów