ASPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-15 godz. 11:54:31
Numer KRS: 0000419948
Numer REGON: 021878404
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-05-04
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2020-09-29
Sygnatura akt[RDF/246281/20/0]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-05-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-05-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-05-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-05-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2012-05-04 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica GRUNWALDZKA nr domu 26 nr lokalu 16 kod pocztowy 50-356 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2012-05-04 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejAS@AOFK.PL2012-05-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki102.05.2012 -ZAWARTO UMOWĘ SPÓŁKI.2012-05-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-05-04 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-05-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSYPEK2012-05-04 do dziś
2. ImionaANDRZEJ JAN2012-05-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-05-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.500 ZŁ (CZTERY TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH)2012-05-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-05-04 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSYPEK2012-05-04 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW ALEKSANDER2012-05-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-05-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500 ZŁ (PIĘĆSET ZŁOTYCH)2012-05-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-05-04 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2012-05-04 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-05-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2012-05-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSYPEK2012-05-04 do dziś
2. ImionaANDRZEJ JAN2012-05-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-05-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-05-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-05-04 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSYPEK2012-05-04 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW ALEKSANDER2012-05-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-05-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2012-05-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-05-04 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2012-05-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoGRYGLICKI2012-05-04 do dziś
2. ImionaWIESŁAW2012-05-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-05-04 do dziś
21. NazwiskoGRYGLICKA2012-05-04 do dziś
2. ImionaRENATA2012-05-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-05-04 do dziś
31. NazwiskoSENDEK2012-05-04 do dziś
2. ImionaBOŻENA2012-05-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-05-04 do dziś
41. NazwiskoSZUSTECKI2012-05-04 do dziś
2. ImionaADAM2012-05-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-05-04 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy164 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2019-12-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 11 Z HANDEL DETALICZNY Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2019-12-16 do dziś
256 10 A DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2019-12-16 do dziś
369 20 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE2019-12-16 do dziś
477 29 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA2019-12-16 do dziś
582 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2019-12-16 do dziś
693 13 Z DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2019-12-16 do dziś
796 04 Z POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2019-12-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.07.2013 okres 04.05.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-26 do dziś
2data złożenia 15.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-26 do dziś
3data złożenia 17.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-10 do dziś
4data złożenia 08.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-27 do dziś
5data złożenia 04.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-19 do dziś
6data złożenia 06.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-06 do dziś
7data złożenia 08.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
8data złożenia 29.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego104.05.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-26 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-26 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-10 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-27 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-19 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-06 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu104.05.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-26 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-26 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-10 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-27 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-19 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów