ENEKOSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000419889
Numer REGON: 122564797
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-05-07
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2017-05-12
Sygnatura akt[KR.XII NS-REJ.KRS/12579/17/532]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-05-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENEKOSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-05-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-05-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-05-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat WADOWICKI gmina BRZEŹNICA miejscowość SOSNOWICE2013-08-09 do dziś
2. Adresmiejscowość SOSNOWICE ulica SOSNOWICE nr domu 192 kod pocztowy 34-113 poczta SOSNOWICE kraj POLSKA 2013-08-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI -AKT NOTARIALNY Z DNIA 19 KWIETNIA 2012 R. REPERTORIUM A NR 788/2012 KANCELARIA NOTARIALNA LESZEK SOJKA UL. KRAKOWSKA 30, 32-065 KRZESZOWICE. UMOWA SPÓŁKI ZOSTAŁA ZAWARTA PRZED ASESOREM NOTARIALNYM KRZYSZTOFEM MIKĄ.2012-05-07 do dziś
224.05. 2013 R. AKT NOTARIALNY, REP. A NR 7420/2013, NOTARIUSZ PIOTR TOMASZEK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, UL. KARMELICKA 36/3 - ZMIENIONO § 3 UMOWY ORAZ § 13 UST. 5 LIT B) UMOWY SPÓŁKI; W § 6 UST. 1 DODANO PUNKTY OD 25 DO 342013-08-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-05-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-05-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTYLEK2012-05-07 do dziś
2. ImionaMIECZYSŁAW2012-05-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-05-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 40000 ZŁ2014-01-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-05-07 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGÓRSKI2013-02-25 do dziś
2. ImionaPIOTR2013-02-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-02-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 40000 ZŁ2014-01-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-02-25 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego80000,00 ZŁ2012-05-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-05-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE - BEZ WZGLĘDU NA WARTOŚĆ PODEJMOWANYCH CZYNNOŚCI2013-08-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGÓRSKI2013-08-09 do dziś
2. ImionaPIOTR2013-08-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-08-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-08-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-08-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy136 00 Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY2012-05-07 do dziś
243 31 Z TYNKOWANIE2012-05-07 do dziś
343 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2012-05-07 do dziś
443 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2012-05-07 do dziś
543 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2012-05-07 do dziś
643 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2012-05-07 do dziś
743 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2012-05-07 do dziś
843 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2012-05-07 do dziś
946 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2012-05-07 do dziś
1046 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2012-05-07 do dziś
1146 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2012-05-07 do dziś
1237 00 Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW2012-05-07 do dziś
1346 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2012-05-07 do dziś
1446 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2012-05-07 do dziś
1568 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2012-05-07 do dziś
1668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2012-05-07 do dziś
1768 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2012-05-07 do dziś
1841 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2012-05-07 do dziś
1941 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2012-05-07 do dziś
2042 91 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ2012-05-07 do dziś
2142 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2012-05-07 do dziś
2243 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2012-05-07 do dziś
2343 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2012-05-07 do dziś
2443 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2012-05-07 do dziś
2543 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2013-08-09 do dziś
2685 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2013-08-09 do dziś
2746 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2013-08-09 do dziś
2846 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2013-08-09 do dziś
2972 1 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2013-08-09 do dziś
3071 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2013-08-09 do dziś
3171 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2013-08-09 do dziś
3271 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2013-08-09 do dziś
3374 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2013-08-09 do dziś
3474 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-08-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 23.07.2013 okres 2012 ROK2013-09-06 do dziś
2data złożenia 15.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-08 do dziś
3data złożenia 05.08.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12012 ROK2013-09-06 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-08 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12012 ROK2013-09-06 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów