FBSERWIS A SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-16 godz. 23:37:28
Numer KRS: 0000419710
Numer REGON: 146068000
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-04-30
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2021-05-10
Sygnatura akt[RDF/290730/21/439]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-04-30 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 146068000 NIP 52726760102013-01-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFBSERWIS A SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-03-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-04-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-04-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2019-10-03 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. SIEDMIOGRODZKA nr domu 9 kod pocztowy 01-204 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2019-10-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki127.03.2012 R., DOROTA RYNKIEWICZ-SZAFURSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 1367/20122012-04-30 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 21.02.2014 R., REP. A NR 3054/2014, ZASTĘPCA NOTARIALNY JOANNA WERNER, ZASTĘPCA NOTARIUSZA ARTURA KĘDZIERSKIEGO, PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ W WARSZAWIE PRZY UL. BAGNO 2 LOK.194, ZMIENIONO § 2, § 6 UST. 1 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI.2014-03-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-04-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-04-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFBSERWIS SPÓŁKA AKCYJNA2014-03-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1460972362014-03-14 do dziś
4. Numer KRS0000421036 2014-03-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały3.500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 175.000,00 ZŁ2014-03-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2014-03-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego175000,00 ZŁ2013-11-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZAD2012-04-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZADU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2012-04-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAZANA2019-04-26 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ KAZIMIERZ2019-04-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-04-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-04-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-04-26 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaFRĄCZKOWSKA2018-05-25 do dziś
2. ImionaIWONA2018-05-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-05-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-05-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-05-25 do dziś
35. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2015-05-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-05-13 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy171 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2014-03-14 do dziś
281 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2014-03-14 do dziś
333 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2014-03-14 do dziś
438 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW2014-03-14 do dziś
539 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2014-03-14 do dziś
642 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2014-03-14 do dziś
743 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2014-03-14 do dziś
849 4 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI2014-03-14 do dziś
952 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2014-03-14 do dziś
1041 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2015-05-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-19 do dziś
2data złożenia 25.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-02 do dziś
3data złożenia 07.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-27 do dziś
4data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-12 do dziś
5data złożenia 12.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-12 do dziś
6data złożenia 18.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-18 do dziś
7data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
8data złożenia 10.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2012 - 31.12.20122013-08-19 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-02 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-27 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-12 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-12 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-16 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-18 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-10 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2012 - 31.12.20122013-08-19 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-02 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 01.01.20142015-07-27 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-12 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-12 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-18 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów