ENDITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000419542
Numer REGON: 146094918
Numer NIP: 5272675909
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-04-27
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2021-09-21
Sygnatura akt[RDF/331592/21/431]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-04-27 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 146094918 NIP 52726759092014-03-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENDITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-04-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-04-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-04-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2016-11-28 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ALEJA BOHATERÓW WRZEŚNIA nr domu 18 nr lokalu 42 kod pocztowy 02-389 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2016-11-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki119.04.2012 R., ASESOR NOTARIALNY OLGA WAWSZCZYK-RACZYŃSKA ZASTĘPCA NOTARIUSZA SŁAWOMIRA OGONKA, KANCELARIA NOTARIALNA SŁAWOMIR OGONEK W WARSZAWIE, REP. A NR 2961/20122012-04-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-04-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-04-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRYSTUPA2012-04-27 do dziś
2. ImionaANDRII2012-04-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5000 ZŁ2012-04-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-04-27 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRYSTUPA2012-04-27 do dziś
2. ImionaTETIANA2012-04-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5000 ZŁ2012-04-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-04-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ2012-04-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2012-04-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE2012-04-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRYSTUPA2012-04-27 do dziś
2. ImionaANDRII2012-04-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-04-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-04-27 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRYSTUPA2012-04-27 do dziś
2. ImionaTETIANA2012-04-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2012-04-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-04-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2012-04-27 do dziś
246 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2012-04-27 do dziś
347 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2012-04-27 do dziś
458 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2012-04-27 do dziś
562 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2012-04-27 do dziś
663 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2012-04-27 do dziś
773 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2012-04-27 do dziś
877 WYNAJEM I DZIERŻAWA2012-04-27 do dziś
982 20 Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER)2012-04-27 do dziś
1046 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2016-11-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 27.02.2014 okres OD 19.04.2012 DO 31.12.20122014-03-04 do dziś
2data złożenia 27.10.2016 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-11-28 do dziś
3data złożenia 27.10.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-11-28 do dziś
4data złożenia 27.10.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-28 do dziś
5data złożenia 17.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-03 do dziś
6data złożenia 20.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-05 do dziś
7data złożenia 27.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
8data złożenia 24.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-24 do dziś
9data złożenia 21.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 19.04.2012 DO 31.12.20122014-03-04 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-11-28 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-11-28 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-28 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-03 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-05 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-24 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 19.04.2012 DO 31.12.20122014-03-04 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-11-28 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-11-28 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-28 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-03 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów