INSTYTUT DIAGNOZY I TERAPII INTEGRA-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000419460
Numer REGON: 639754098
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-04-27
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2022-09-12
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/20925/22/578]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-04-27 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 639754098 NIP 97209806982012-04-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINSTYTUT DIAGNOZY I TERAPII INTEGRA-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWEDZIALNOŚCIĄ2016-07-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nr w rejestrze 13737 nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W POZNANIU2012-04-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-04-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-04-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2016-07-18 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica OS. BOLESŁAWA ŚMIAŁEGO nr domu 14F nr lokalu 55 kod pocztowy 60-682 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2016-07-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki107.02.2000 R., NOTARIUSZ DOROTA MUSIAŁKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 113/2000 28.02.2012 R., NOTARIUSZ DOROTA MUSIAŁKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA WOJCIECH SAJDA & DOROTA MUSIAŁKIEWICZ S.C. W POZNANIU, REP. A NR 2.067/2012 ZMIENIONO § 2, § 5, § 6, § 7 UMOWY SPÓŁKI2012-04-27 do dziś
223.06.2016 R., REP. A NR 8332/2016, NOTARIUSZ WOJCIECH SAJDA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, ZMIENIONO §2 ORAZ §5 UMOWY SPÓŁKI.2016-07-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-04-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-04-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWYŻSZA SZKOŁA EDUKACJI INTEGRACYJNEJ I INTERKULTUROWEJ2012-04-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5 000,00 ZŁ2012-04-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2012-04-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2012-04-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-04-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE2012-04-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZYBEK2012-04-27 do dziś
2. ImionaDARIUSZ WALENTY2012-04-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-04-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-04-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-04-27 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKALUPA2012-04-27 do dziś
2. ImionaLUIZA2012-04-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-04-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2012-04-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-04-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy186 10 Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI2012-04-27 do dziś
286 2 PRAKTYKA LEKARSKA2012-04-27 do dziś
386 90 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ2012-04-27 do dziś
485 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2012-04-27 do dziś
546 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2012-04-27 do dziś
647 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-04-27 do dziś
785 10 Z WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE2016-07-18 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy185 20 Z SZKOŁY PODSTAWOWE2016-07-18 do dziś
285 31 A GIMNAZJA2016-07-18 do dziś
385 31 B LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE2016-07-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 17.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-10-09 do dziś
2data złożenia 25.06.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-08-19 do dziś
3data złożenia 25.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-19 do dziś
4data złożenia 21.02.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-09 do dziś
5data złożenia 27.04.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-05-10 do dziś
6data złożenia 07.06.2022 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-06-07 do dziś
7data złożenia 07.06.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-06-07 do dziś
8data złożenia 07.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2012 - 31.12.20122013-10-09 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-08-19 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-19 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-09 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-05-10 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2012 - 31.12.20122013-10-09 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20142015-08-19 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-19 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-09 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-05-10 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-06-07 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-06-07 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2022-08-042022-09-12 do dziś