ENTERIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2020-11-27 godz. 22:44:20
Numer KRS: 0000419132
Numer REGON: 122559709
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-04-24
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2018-04-24
Sygnatura akt[KR.XII NS-REJ.KRS/3944/18/35]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-04-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENTERIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-04-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-04-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-04-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat NOWOTARSKI gmina ŁAPSZE NIŻNE miejscowość TRYBSZ2012-04-25 do dziś
2. Adresmiejscowość TRYBSZ ulica ŚWIĘTEJ ELŻBIETY nr domu 30 kod pocztowy 32-442 poczta ŁAPSZE NIŻNE kraj POLSKA 2012-04-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki106.10.2011 R. NOTARIUSZ MACIEJ KUŁAKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA AGNIESZKA MAZUR-KUŁAKOWSKA, MACIEJ KUŁAKOWSKI SPÓŁKA CYWILNA W KRAKOWIE, REPERTORIUM „A” NR 5300/2011 21.03.2012 R. NOTARIUSZ MARCIN SOLAK, KANCELARIA NOTARIALNA AGNIESZKA MAZUR-KUŁAKOWSKA, MACIEJ KUŁAKOWSKI, MARCIN SOLAK SPÓŁKA CYWILNA W KRAKOWIE, REPERTORIUM „A” NR 536/2012 -ZMIANA § 42012-04-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-04-25 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-04-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKIERNOZIAK2012-04-25 do dziś
2. ImionaFRANCISZEK2012-04-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-04-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚĆI 5000 ZŁ2012-04-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2012-04-25 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2012-04-25 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-04-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODEJMOWANIA W IMIENIU SPÓŁKI ZOBOWIĄZAŃ UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU2012-04-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 11 Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU2012-04-25 do dziś
211 07 Z PRODUKCJA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH; PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I POZOSTAŁYCH WÓD BUTELKOWANYCH2012-04-25 do dziś
373 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH2012-04-25 do dziś
473 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2012-04-25 do dziś
573 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2012-04-25 do dziś
673 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2012-04-25 do dziś
774 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2012-04-25 do dziś
874 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2012-04-25 do dziś
974 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI2012-04-25 do dziś
1074 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-04-25 do dziś
1177 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2012-04-25 do dziś
1277 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2012-04-25 do dziś
1316 10 Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH2012-04-25 do dziś
1477 29 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2012-04-25 do dziś
1577 31 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH2012-04-25 do dziś
1677 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2012-04-25 do dziś
1777 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2012-04-25 do dziś
1877 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2012-04-25 do dziś
1977 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM2012-04-25 do dziś
2078 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2012-04-25 do dziś
2178 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2012-04-25 do dziś
2278 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2012-04-25 do dziś
2379 11 B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH2012-04-25 do dziś
2416 24 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH2012-04-25 do dziś
2579 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI2012-04-25 do dziś
2679 90 B DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INFORMACJI TURYSTYCZNEJ2012-04-25 do dziś
2780 30 Z DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA2012-04-25 do dziś
2881 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2012-04-25 do dziś
2981 22 Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2012-04-25 do dziś
3081 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE2012-04-25 do dziś
3181 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2012-04-25 do dziś
3282 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2012-04-25 do dziś
3382 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA2012-04-25 do dziś
3482 20 Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER)2012-04-25 do dziś
3516 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA; PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2012-04-25 do dziś
3682 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2012-04-25 do dziś
3782 91 Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE2012-04-25 do dziś
3882 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM2012-04-25 do dziś
3982 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-04-25 do dziś
4085 52 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ2012-04-25 do dziś
4185 59 A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH2012-04-25 do dziś
4285 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2012-04-25 do dziś
4385 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2012-04-25 do dziś
4486 10 Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI2012-04-25 do dziś
4586 21 Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA2012-04-25 do dziś
4617 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY2012-04-25 do dziś
4786 22 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA2012-04-25 do dziś
4886 23 Z PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA2012-04-25 do dziś
4986 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA2012-04-25 do dziś
5086 90 B DZIAŁALNOŚĆ POGOTOWIA RATUNKOWEGO2012-04-25 do dziś
5186 90 C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH2012-04-25 do dziś
5286 90 D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA2012-04-25 do dziś
5386 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-04-25 do dziś
5487 30 Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH2012-04-25 do dziś
5587 90 Z POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM2012-04-25 do dziś
5688 10 Z POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH2012-04-25 do dziś
5718 11 Z DRUKOWANIE GAZET2012-04-25 do dziś
5888 91 Z OPIEKA DZIENNA NAD DZIEĆMI2012-04-25 do dziś
5988 99 Z POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-04-25 do dziś
6090 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH2012-04-25 do dziś
6190 02 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA WYSTAWIANIE PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH2012-04-25 do dziś
6290 03 Z ARTYSTYCZNA I LITERACKA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA2012-04-25 do dziś
6390 04 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH2012-04-25 do dziś
6491 01 A DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK2012-04-25 do dziś
6591 01 B DZIAŁALNOŚĆ ARCHIWÓW2012-04-25 do dziś
6691 03 Z DZIAŁALNOŚĆ HISTORYCZNYCH MIEJSC I BUDYNKÓW ORAZ PODOBNYCH ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH2012-04-25 do dziś
6793 12 Z DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCH2012-04-25 do dziś
6818 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE2012-04-25 do dziś
6993 13 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ2012-04-25 do dziś
7093 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2012-04-25 do dziś
7193 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2012-04-25 do dziś
7295 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2012-04-25 do dziś
7395 24 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MEBLI I WYPOSAŻENIA DOMOWEGO2012-04-25 do dziś
7495 29 Z NAPRAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2012-04-25 do dziś
7596 04 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ2012-04-25 do dziś
7696 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-04-25 do dziś
7781 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2012-04-25 do dziś
7816 23 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA2012-04-25 do dziś
7918 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU2012-04-25 do dziś
8058 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2012-04-25 do dziś
8158 13 Z WYDAWANIE GAZET2012-04-25 do dziś
8218 14 Z INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI2012-04-25 do dziś
8332 20 Z PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH2012-04-25 do dziś
8401 24 Z UPRAWA DRZEW I KRZEWÓW OWOCOWYCH ZIARNKOWYCH I PESTKOWYCH2012-04-25 do dziś
8532 30 Z PRODUKCJA SPRZĘTU SPORTOWEGO2012-04-25 do dziś
8632 40 Z PRODUKCJA GIER I ZABAWEK2012-04-25 do dziś
8732 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-04-25 do dziś
8835 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2012-04-25 do dziś
8935 12 Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2012-04-25 do dziś
9035 13 Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ2012-04-25 do dziś
9135 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2012-04-25 do dziś
9236 00 Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY2012-04-25 do dziś
9341 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2012-04-25 do dziś
9441 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2012-04-25 do dziś
9501 61 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ2012-04-25 do dziś
9642 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2012-04-25 do dziś
9743 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2012-04-25 do dziś
9843 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2012-04-25 do dziś
9943 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2012-04-25 do dziś
10043 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2012-04-25 do dziś
10143 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2012-04-25 do dziś
10246 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW2012-04-25 do dziś
10346 17 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2012-04-25 do dziś
10446 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2012-04-25 do dziś
10546 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW2012-04-25 do dziś
10602 10 Z GOSPODARKA LEŚNA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ LEŚNA, Z WYŁĄCZENIEM POZYSKIWANIA PRODUKTÓW LEŚNYCH2012-04-25 do dziś
10746 34 A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH2012-04-25 do dziś
10846 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH2012-04-25 do dziś
10946 36 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY, WYROBÓW CUKIERNICZYCH I PIEKARSKICH2012-04-25 do dziś
11046 38 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI2012-04-25 do dziś
11146 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2012-04-25 do dziś
11246 61 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2012-04-25 do dziś
11346 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2012-04-25 do dziś
11446 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2012-04-25 do dziś
11549 31 Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI2012-04-25 do dziś
11649 39 Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY2012-04-25 do dziś
11702 20 Z POZYSKIWANIE DREWNA2012-04-25 do dziś
11849 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2012-04-25 do dziś
11950 10 Z TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY PASAŻERSKI2012-04-25 do dziś
12051 21 Z TRANSPORT LOTNICZY TOWARÓW2012-04-25 do dziś
12152 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2012-04-25 do dziś
12252 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2012-04-25 do dziś
12352 22 A DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT MORSKI2012-04-25 do dziś
12452 22 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT ŚRÓDLĄDOWY2012-04-25 do dziś
12552 23 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LOTNICZY2012-04-25 do dziś
12652 24 A PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH MORSKICH2012-04-25 do dziś
12752 24 B PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH ŚRÓDLĄDOWYCH2012-04-25 do dziś
12808 11 Z WYDOBYWANIE KAMIENI OZDOBNYCH ORAZ KAMIENIA DLA POTRZEB BUDOWNICTWA, SKAŁ WAPIENNYCH, GIPSU, KREDY I ŁUPKÓW2012-04-25 do dziś
12952 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH2012-04-25 do dziś
13052 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2012-04-25 do dziś
13153 20 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA2012-04-25 do dziś
13255 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2012-04-25 do dziś
13355 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2012-04-25 do dziś
13455 30 Z POLA KEMPINGOWE (WŁĄCZAJĄC POLA DLA POJAZDÓW KEMPINGOWYCH) I POLA NAMIOTOWE2012-04-25 do dziś
13555 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE2012-04-25 do dziś
13656 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2012-04-25 do dziś
13756 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2012-04-25 do dziś
13856 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2012-04-25 do dziś
13908 12 Z WYDOBYWANIE ŻWIRU I PIASKU; WYDOBYWANIE GLINY I KAOLINU2012-04-25 do dziś
14056 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2012-04-25 do dziś
14158 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW2012-04-25 do dziś
14258 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2012-04-25 do dziś
14358 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH2012-04-25 do dziś
14459 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2012-04-25 do dziś
14559 12 Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI2012-04-25 do dziś
14659 13 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2012-04-25 do dziś
14759 14 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROJEKCJĄ FILMÓW2012-04-25 do dziś
14862 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2012-04-25 do dziś
14962 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2012-04-25 do dziś
15010 39 Z POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW2012-04-25 do dziś
15162 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2012-04-25 do dziś
15262 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2012-04-25 do dziś
15363 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2012-04-25 do dziś
15463 91 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH2012-04-25 do dziś
15564 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2012-04-25 do dziś
15664 91 Z LEASING FINANSOWY2012-04-25 do dziś
15764 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2012-04-25 do dziś
15866 21 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM PONIESIONYCH STRAT2012-04-25 do dziś
15966 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH2012-04-25 do dziś
16068 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2012-04-25 do dziś
16110 84 Z PRODUKCJA PRZYPRAW2012-04-25 do dziś
16268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2012-04-25 do dziś
16368 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2012-04-25 do dziś
16468 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2012-04-25 do dziś
16569 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2012-04-25 do dziś
16670 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2012-04-25 do dziś
16770 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2012-04-25 do dziś
16870 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2012-04-25 do dziś
16971 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2012-04-25 do dziś
17073 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2012-04-25 do dziś
17173 12 A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI2012-04-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 01.08.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2012 - 31.12.20122013-08-24 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2012 - 31.12.20122013-08-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów