ARTERIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-17 godz. 12:15:10
Numer KRS: 0000418953
Numer REGON: 146035689
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-04-24
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2021-04-28
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/18542/21/171]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-04-24 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 146035689 NIP 11328538812012-04-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTERIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-04-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-04-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-04-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2012-04-24 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica KOPERNIKA nr domu 30 kod pocztowy 00-336 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2012-04-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki105.01.2012 R., AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NUMER 379/2012 NOTARIUSZ HANNA KACPRZAK-KUCHARSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PLAC KONSTYTUCJI 4 LOK. 392012-04-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-04-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-04-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUSIO2012-04-24 do dziś
2. ImionaCEZARY2012-04-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-04-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały4 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000,00 ZŁOTYCH2012-04-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-04-24 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIĘŻKOWSKI2012-04-24 do dziś
2. ImionaSZYMON ADAM2012-04-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-04-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały4 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000,00 ZŁOTYCH2012-04-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-04-24 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLUCZEWSKA2015-10-28 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2015-10-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-10-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały4 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁOTYCH2015-10-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-10-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego6000,00 ZŁ2012-04-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-04-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO; W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB PREZES ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU2012-04-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIĘŻKOWSKI2012-04-24 do dziś
2. ImionaSZYMON ADAM2012-04-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-04-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU SPÓŁKI2012-04-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-04-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2012-04-24 do dziś
279 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI2012-04-24 do dziś
379 90 B DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INFORMACJI TURYSTYCZNEJ2012-04-24 do dziś
479 90 C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-04-24 do dziś
582 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2012-04-24 do dziś
682 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-04-24 do dziś
790 04 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH2012-04-24 do dziś
893 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2012-04-24 do dziś
955 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE2012-04-24 do dziś
1055 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2015-10-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-07 do dziś
2data złożenia 10.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.21042015-08-03 do dziś
3data złożenia 11.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-20 do dziś
4data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-25 do dziś
5data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
6data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
7data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
8data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-07 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.21042015-08-03 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-20 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-07 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.21042015-08-03 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-20 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-25 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2021-04-032021-04-28 do dziś