BURSZTYN ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-23 godz. 09:02:02
Numer KRS: 0000418915
Numer REGON: 146101950
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-04-24
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2020-11-13
Sygnatura akt[RDF/269640/20/116]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-04-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBURSZTYN ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-04-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-04-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-04-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2012-04-24 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica BAGATELA nr domu 10 nr lokalu 11 kod pocztowy 00-585 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2013-01-16 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@POWER4POWER.PL2012-05-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki118.10.2011 R. -GRZEGORZ KUZARA -NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A NR 4661/2011.2012-04-24 do dziś
201.06.2012 R., REP. A NR 1857/2012, NOTARIUSZ MONIKA STRUS-SIODŁOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA JOANNA SZUMAŃSKA MONIKA STRUS-SIODŁOWSKA NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA, WARSZAWA UL. BAGATELA 11 LOK. 4 NUMERY ZMIENIONYCH PARAGRAFÓW: § 1-27 NUMERY USUNIĘTYCH PARAGRAFÓW: § 28-34.2012-07-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-04-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-04-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWINDNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-05-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1460780842012-05-16 do dziś
4. Numer KRS0000417797 2012-05-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000,00 ZŁOTYCH2013-01-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2012-05-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2013-01-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport150000,00 ZŁ2013-01-16 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-04-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE.2012-04-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZGÓRZAK2012-05-16 do dziś
2. ImionaRAFAŁ MARCIN2012-05-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-05-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2012-05-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-05-16 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLSZEWSKI2012-05-16 do dziś
2. ImionaPAWEŁ JAN2012-05-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-05-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2012-05-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-05-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2012-04-24 do dziś
242 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2012-04-24 do dziś
335 12 Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2012-04-24 do dziś
435 13 Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ2012-04-24 do dziś
535 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2012-04-24 do dziś
670 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2012-04-24 do dziś
742 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2012-04-24 do dziś
842 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2012-04-24 do dziś
968 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2012-04-24 do dziś
1035 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2015-08-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 31.07.2012 okres 18.10.2011 - 31.12.20112012-08-06 do dziś
2data złożenia 11.07.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-07-24 do dziś
3data złożenia 14.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-06 do dziś
4data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-25 do dziś
5data złożenia 11.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-25 do dziś
6data złożenia 18.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-29 do dziś
7data złożenia 04.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
8data złożenia 11.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-11 do dziś
9data złożenia 13.11.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego118.10.2011 - 31.12.20112012-08-06 do dziś
201.01.2012-31.12.20122013-07-24 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-06 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-25 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-25 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-29 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-11 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu118.10.2011 - 31.12.20112012-08-06 do dziś
201.01.2012-31.12.20122013-07-24 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-06 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-25 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-25 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-29 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-11 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów