„SALES & SERVICE CONTACT CENTER” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000418793
Numer REGON: 101400916
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-04-20
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2022-07-11
Sygnatura akt[RDF/404523/22/564]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-04-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„SALES & SERVICE CONTACT CENTER” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-11-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-04-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-04-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST.WARSZAWA gmina M.ST.WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2013-11-28 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica JAGIELSKA nr domu 57 M kod pocztowy 02 - 886 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2013-11-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki127.03.2012 R, NOTARIUSZ ROBERT WRÓBLEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REPERTORIUM A NR 3566/20122012-04-20 do dziś
231.10.2013 R., REP A NR 16301/2013, NOTARIUSZ ROBERT WRÓBLEWSKI, KN W WARSZAWIE - ZMIENIONO § 2 I § 3; SKREŚLONO § 22 UST.2.2013-11-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-04-20 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-04-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTOLARSKI2013-11-28 do dziś
2. ImionaMACIEJ WOJCIECH2013-11-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-11-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.500 ZŁOTYCH2015-10-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2013-11-28 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZALESKA2015-10-15 do dziś
2. ImionaIWONA KATARZYNA2015-10-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-10-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500 ZŁOTYCH2015-10-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-10-15 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2012-04-20 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-04-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, JAK RÓWNIEŻ KAŻDY PROKURENT JEDNOOSOBOWO.2012-04-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZALESKA2014-03-20 do dziś
2. ImionaIWONA KATARZYNA2014-03-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-03-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU SPÓŁKI2014-03-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-03-20 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy182 20 Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER)2015-10-15 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy162 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2015-10-15 do dziś
262 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2015-10-15 do dziś
362 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2015-10-15 do dziś
462 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2015-10-15 do dziś
573 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2015-10-15 do dziś
674 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-10-15 do dziś
782 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2015-10-15 do dziś
882 20 Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER)2015-10-15 do dziś
982 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-10-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 04.03.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-03-20 do dziś
2data złożenia 09.09.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-15 do dziś
3data złożenia 15.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-24 do dziś
4data złożenia 17.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-31 do dziś
5data złożenia 08.11.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-08 do dziś
6data złożenia 13.11.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-13 do dziś
7data złożenia 21.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-21 do dziś
8data złożenia 11.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-03-20 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-15 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-24 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-31 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-03-20 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-15 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-24 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-31 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów