APOLONIA BARAŃSKA I SYN SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA

Stan na dzień 2022-11-28 godz. 16:52:19
Numer KRS: 0000418708
Numer REGON: 146099086
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-04-24
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2022-03-30
Sygnatura akt[RDF/374003/22/797]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2012-04-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPOLONIA BARAŃSKA I SYN SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA2019-08-07 do dziś
4. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-04-24 do dziś
5. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-04-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2012-04-24 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica SARMACKA nr domu 7H nr lokalu 2 kod pocztowy 02-972 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2012-04-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacje o sporządzeniu lub zmianie statutu116.03.2012 R., NOTARIUSZ ARTUR LEONARSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE REP. A NR 520/20122012-04-24 do dziś
217.05.2013 R., MIROSŁAW WIĘCH NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A NR 420/2013, ZMIENIONO: § 12, PKT 1 I 2 STATUTU2013-06-06 do dziś
320.02.2019 R., REP. A NR 1130/2019, KANCELARIA NOTARIALNA MIROSŁAW WIĘCH WIESŁAWA PROKOPIUKW SPÓŁKA CYWILNA, ZMIANA PARAGRAFÓW: §2, §7, §8 UST.2, §15 UST.12019-08-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-04-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane komplementariuszy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARAŃSKA2019-08-07 do dziś
2. ImionaAPOLONIA2019-08-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-07 do dziś
5. Czy komplementariusz pozostaj w związku małżeńskim?TAK2019-08-07 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2019-08-07 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2019-08-07 do dziś
8. Czy komplementariusz ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-08-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego1350000,00 ZŁ2013-06-06 do dziś
2. Liczba akcji wszyskich emisji13502013-06-06 do dziś
3. Wartość nominalna akcji1000,00 ZŁ2012-04-24 do dziś
4. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego1350000,00 ZŁ2013-06-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2012-04-24 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii502012-04-24 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2012-04-24 do dziś
21. Nazwa serii akcjiB2013-06-06 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii13002013-06-06 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2013-06-06 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Sposób reprezentacji spółkiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, W TYM PODPISYWANIA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI, UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KOMPLEMENTARIUSZ.2012-04-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane komplementariuszy reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARAŃSKA2019-08-07 do dziś
2. ImionaAPOLONIA2019-08-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy164 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2012-04-24 do dziś
264 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2012-04-24 do dziś
368 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2012-04-24 do dziś
470 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2012-04-24 do dziś
564 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2015-05-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 27.05.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-06-06 do dziś
2data złożenia 29.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-10 do dziś
3data złożenia 07.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-15 do dziś
4data złożenia 22.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-05 do dziś
5data złożenia 21.02.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-03-01 do dziś
6data złożenia 02.03.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-09 do dziś
7data złożenia 26.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-27 do dziś
8data złożenia 27.03.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-03-28 do dziś
9data złożenia 28.03.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-03-28 do dziś
10data złożenia 28.03.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-03-28 do dziś
11data złożenia 21.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-21 do dziś
12data złożenia 30.03.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2012 - 31.12.20122013-06-06 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-10 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-05 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-03-01 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-09 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-27 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-03-28 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-03-28 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-03-28 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-21 do dziś
11OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów