BUDIMEX A SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-21 godz. 09:55:44
Numer KRS: 0000418606
Numer REGON: 146067991
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-04-20
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2021-07-20
Sygnatura akt[RDF/318445/21/925]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-04-20 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 146067991 NIP 52726759442012-07-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDIMEX A SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-04-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-04-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-04-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2019-08-27 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. SIEDMIOGRODZKA nr domu 9 kod pocztowy 01-204 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2019-08-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki127.03.2012 R., DOROTA RYNKIEWICZ-SZAFURSKA KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE UL. ELEKTORALNA 11 M.7, REP. A -1343/20122012-04-20 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 20.01.2016, REP A 414/2016 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA JACKA NALEWAJEK PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE 00-131, PRZY ULICY GRZYBOWSKIEJ 2 LOK.33. ZMIANA §7, §8 I §9 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO2016-02-24 do dziś
303.03.2021 R., REP. A NR 2277/2021, NOTARIUSZ JACEK NALEWAJEK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA §7, §8 I §9 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO2021-04-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-04-20 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-04-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUDIMEX SPÓŁKA AKCYJNA2012-04-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0107326302012-04-20 do dziś
4. Numer KRS0000001764 2012-04-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały5.700 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 285.000 ZŁOTYCH2021-04-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2012-04-20 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego285000,00 ZŁ2021-04-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-04-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2012-04-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKWARSKI2019-07-05 do dziś
2. ImionaADAM2019-07-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-07-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-07-05 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAMECKI2012-04-20 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2012-04-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-04-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2012-04-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-04-20 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy138 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW2012-04-20 do dziś
241 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2012-04-20 do dziś
342 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2012-04-20 do dziś
443 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2012-04-20 do dziś
568 2 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2012-04-20 do dziś
668 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE2012-04-20 do dziś
771 1 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ORAZ ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2012-04-20 do dziś
881 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2012-04-20 do dziś
982 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2012-04-20 do dziś
1041 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2015-07-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.07.2013 okres 20.04.2012 - 31.12.20122013-08-19 do dziś
2data złożenia 07.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-04 do dziś
3data złożenia 08.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-23 do dziś
4data złożenia 07.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-20 do dziś
5data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-22 do dziś
6data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
7data złożenia 19.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-19 do dziś
8data złożenia 03.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-03 do dziś
9data złożenia 20.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego120.04.2012 - 31.12.20122013-08-19 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-04 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-23 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-20 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-19 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-03 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-20 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu120.04.2012 - 31.12.20122013-08-19 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-04 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-23 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów