BUDIMEX PPP SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2021-09-15 godz. 12:12:53
Numer KRS: 0000418447
Numer REGON: 146067979
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-04-20
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2021-06-30
Sygnatura akt[RDF/307841/21/51]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA AKCYJNA2012-04-20 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 146067979 NIP 52726759732012-09-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDIMEX PPP SPÓŁKA AKCYJNA2012-04-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-04-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-04-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2019-08-27 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. SIEDMIOGRODZKA nr domu 9 kod pocztowy 01-204 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2019-08-27 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejPPP@BUDIMEX.PL2020-05-28 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.PPP.BUDIMEX.PL2020-05-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu127.03.2012 R., DOROTA RYNKIEWICZ-SZAFURSKA KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE EL. ELEKTORALNA 11 M7. REP. A NR 1337/20122012-04-20 do dziś
221.12.2012, REP. A 12254/2012, JACEK NALEWAJEK, KANCELARIA NOTARIALNA UL. GRZYBOWSKA 2 LOK.33, 00-131 WARSZAWA, § 42013-01-24 do dziś
328.06.2013R., REP, A NR 8130/2013, NOTARIUSZ JECEK NALEWAJEK, UL. GRZYBOWSKA 2 LOK. 33 WARSZAWA ZMIENIONO: §§ 6, 7, 14 ORAZ 18 UST. 12013-09-09 do dziś
43.10.2013, REP. A 12654/2013, JACEK NALEWAJEK, KANCELARIA NOTARIALNA UL. GRZYBOWSKA 2 LOK 33, 00-131 WARSZAWA §4, §182013-12-05 do dziś
514.04.2014, REP. A NR 1154/2015, NOTARIUSZ DOROTA RYNKIEWICZ-SZAFURSKA, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY UL. ELEKTORALNEJ 11 LOK. 7, 00-137 WARSZAWA. ZMIANA: §42015-06-10 do dziś
6AKT NOTARIALNY Z DNIA 18.12.2015 R. NR REP. A 10949/2015 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA JACKA NALEWAJEK, MAJĄCEGO SIEDZIBĘ SWOJEJ KANCELARII NOTAERIALNEJ W WARSZAWIE, PRZY ULICY GRZYBOWSKIEJ 2 LOKAL 33. ZMIANA §4 STATUTU SPÓŁKI.2016-02-16 do dziś
728.11.2017R., REP.A NR 10406/2017, NOTARIUSZ MAJA MATIAKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA §4 STATUTU SPÓŁKI.2018-03-20 do dziś
813.05.2020R., REP. A NR 2679/2020, NOTARIUSZ JACEK NALEWAJEK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: § 15 ORAZ § 17 STATUTU, DODANO: § 22 STATUTU2020-05-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-04-20 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2012-04-20 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2012-04-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUDIMEX SPÓŁKA AKCYJNA2012-04-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0107326302012-04-20 do dziś
4. Numer KRS0000001764 2012-04-20 do dziś
5. Informacja, czy akcjonariusz posiada całość akcji spółkiTAK2012-04-20 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego1395000,00 ZŁ2018-03-20 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji13952018-03-20 do dziś
4. Wartość nominalna akcji1000,00 ZŁ2018-03-20 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego1395000,00 ZŁ2018-03-20 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2012-04-20 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii1002012-04-20 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2012-04-20 do dziś
21. Nazwa serii akcjiB2013-01-24 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii2602013-01-24 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2013-01-24 do dziś
31. Nazwa serii akcjiC2013-12-05 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii4202013-12-05 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2013-12-05 do dziś
41. Nazwa serii akcjiD2015-06-10 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii1502015-06-10 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2015-06-10 do dziś
51. Nazwa serii akcjiE2016-02-16 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii3602016-02-16 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2016-02-16 do dziś
61. Nazwa serii akcjiF2018-03-20 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii1052018-03-20 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2018-03-20 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?NIE2012-04-20 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-04-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO -JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO -WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2012-04-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKWARSKI2019-08-22 do dziś
2. ImionaADAM2019-08-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-08-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-08-22 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAMECKI2012-04-20 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2012-04-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-04-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2012-04-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-04-20 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2012-04-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoBLOCHER2012-04-20 do dziś
2. ImionaDARIUSZ JACEK2012-04-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-04-20 do dziś
21. NazwiskoDANIEWSKI2012-04-20 do dziś
2. ImionaJACEK2012-04-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-04-20 do dziś
31. NazwiskoWĘGŁOWSKI2012-04-20 do dziś
2. ImionaMARCIN2012-04-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-04-20 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2012-04-20 do dziś
242 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2012-04-20 do dziś
343 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2012-04-20 do dziś
452 2 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2012-04-20 do dziś
568 1 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2012-04-20 do dziś
668 2 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2012-04-20 do dziś
774 9 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-04-20 do dziś
881 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2012-04-20 do dziś
970 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2015-08-12 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy171 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2015-08-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 07.07.2014 okres OD 20.04.2012 DO 31.12.20122014-07-17 do dziś
2data złożenia 07.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-17 do dziś
3data złożenia 29.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-12 do dziś
4data złożenia 08.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-20 do dziś
5data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-29 do dziś
6data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
7data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
8data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
9data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
10data złożenia 01.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
11data złożenia 03.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-03 do dziś
12data złożenia 30.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 20.04.2012 DO 31.12.20122014-07-17 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-17 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-12 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-20 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-29 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-03 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 20.04.2012 DO 31.12.20122014-07-17 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-17 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-12 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-20 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-29 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-03 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 20.04.2012 DO 31.12.20122014-07-17 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-17 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-12 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-20 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów