BOMIVET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000418206
Numer REGON: 146097495
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-04-19
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2021-04-11
Sygnatura akt[RDF/285624/21/115]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-04-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOMIVET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-04-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-04-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-04-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PIASECZYŃSKI gmina PRAŻMÓW miejscowość WĄGRODNO2012-04-19 do dziś
2. Adresmiejscowość WĄGRODNO ulica SŁONECZNA nr domu 37 kod pocztowy 05-505 poczta WĄGRODNO kraj POLSKA 2012-04-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY ZAWARTY PRZED NOTARIUSZEM W WARSZAWIE SŁAWOMIREM BORZĘCKIM Z DNIA 22.12.2011 R., W JEGO KANCELARII PRZY UL. ZŁOTEJ 73 W WARSZAWIE, REPERTORIUM A NR 9354/20112012-04-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-04-19 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-04-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALCZYK2012-04-19 do dziś
2. ImionaBOGUSŁAW ANDRZEJ2012-04-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-04-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW PO 50 ZŁ KAŻDY, W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2500,00 ZŁ2012-04-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-04-19 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALCZYK2012-04-19 do dziś
2. ImionaMICHAŁ ROMAN2012-04-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-04-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW PO 50 ZŁ KAŻDY, W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2500,00 ZŁ2012-04-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-04-19 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2012-04-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-04-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2012-04-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALCZYK2012-04-19 do dziś
2. ImionaBOGUSŁAW ANDRZEJ2012-04-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-04-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2012-04-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-04-19 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy175 00 Z DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA2012-04-19 do dziś
247 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-04-19 do dziś
347 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-04-19 do dziś
447 76 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-04-19 do dziś
501 62 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH2012-04-19 do dziś
671 20 Z BADANIA WETERYNARYJNE I NADZÓR ZWIĄZANY Z PRODUKCJĄ ŻYWNOŚCI2012-04-19 do dziś
768 20 Z WYNAJEM MIEJSC W SCHRONISKACH DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH2012-04-19 do dziś
877 39 Z WYNAJEM ZWIERZĄT (NP. STADA ZWIERZĄT)2012-04-19 do dziś
901 49 Z CHÓW I HODOWLA POZOSTAŁYCH ZWIERZĄT2012-04-19 do dziś
1046 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT2012-04-19 do dziś
1146 23 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT2012-04-19 do dziś
1246 24 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SKÓR2012-04-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-28 do dziś
2data złożenia 14.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-03 do dziś
3data złożenia 28.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-19 do dziś
4data złożenia 24.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-24 do dziś
5data złożenia 11.04.2021 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172021-04-11 do dziś
6data złożenia 11.04.2021 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-04-11 do dziś
7data złożenia 11.04.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-04-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-28 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-03 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-19 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-24 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172021-04-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-28 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-03 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-19 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172021-04-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów